عالیقدر: امسال بحث تیم صدرنشین و قعرنشین مطرح نیست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهران عالیقدر، بازیکن تیم فوتسال گیتیپســند اصفهان معتقد اســت این فصل بحــث صدرنشــین و قعرنشــین چندان مطرح نیســت چون قهرمانی در رقابتهای پلیآف مشــخص خواهد شد: «لیگ امســال بســیار پویاست و بههیچ عنوان بحث تیم صدرنشــین و قعرنشین مطرح نیست. تمام تکنیکهای گفتهشده را اجرا و سعی میکنیم با بازی خوب در هفته آینده هم با امتیاز کامل به اصفهان برگردیم.»

عالیقــدر دربــاره داوری بازیها هم میگوید: «رشد داوری در فوتسال بسیار زیاد بوده و تیــم داوری در این بازی هم سوتهای خوبی زدند و مدیریت خوبی را به نمایش گذاشتند که امیدوارم این رشد همواره صعودی باشد.»

بازیکن گیتیپســند درباره پیروزی مقابل ســوهان محمدسیمای قم توضیح میدهد: «بازی بســیار خوبی را شــاهد بودیم و توانســتیم 3 امتیاز این بازی را راحت و بدون هیچ دردســری از آن خود کنیم. تیم قم بســیار خــوب و قدرتمند بود و این در حالی اســت که با مشکالتی دســت و پنجه نرم میکند که امیدوارم بهزودی برطرف شود و این تیم به جایگاه اصلی فوتسال قم برگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.