استقالل در غیاب پاشازاده، منصوریان و یزدانی به فینال آسیا رسید

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نزدیک به 20 ســال پیش استقالل درســت همین جایی بود که حاال رقیب سنتیاش را میبیند. در فینال لیگ قهرمانان آسیا که آن روزها هنوز با نام جام باشگاههای آسیا خوانده میشد. نزدیک به 20 سال پیش و در دهم اردیبهشــت ماه سال 1378 آبیهای پایتخت به فینال جام باشگاههای آسیا رسیدند. فینالی که فقط تک بازی بود و به سبب شکل برگزاری آن رقابتها دو تیم از شــانس مجدد محروم بودند. امتیازی که پرســپولیس و کاشیما از آن بهره بردند. آن زمان جام باشگاههای آسیا به شکل متمرکز برگزار میشد و اســتقالل میتوانست به واسطه میزبانی جام قهرمانی را بار دیگر باالی سر ببرد و با مربیگری ناصر حجازی سومین ستاره را نیز بر سینه خود بنشاند اما رویای قهرمانی در ورزشــگاه آزادی و در مقابل دیدگان تماشاگران هرگز به حقیقت نپیوست و استقالل از رسیدن به قهرمانی محروم ماند.

اســتقالل که با هدایت ناصر حجازی پس از 8 ســال دوباره به فینال آسیا رسیده بود، در دور دوم مقدماتی تیم نیروی هوایی عراق را در مجمــوع دو بازی رفت و برگشــت 3 بر یک از پیش رو برداشت. مرحله یکچهارم نهایی اما به صورت گروهی و در امارات برگزار شد. استقالل در برابر الهالل عربســتان و العیــن امارات کار دشــواری نداشت اما بر خالف انتظار بازی را به تیم ناشناخته کوپتداق ترکمنستان واگذار کرد؛ البته بازی آخر آبیها مقابل نماینده ترکمنستان کامال تشریفاتی بود. استقالل تا قبل از رسیدن به این بــازی در دیدار اول برابر الهالل با دو گل فرهاد مجیدی و ســیروس دینمحمدی در نیمه نخســت پیش افتاد و با وجود اخراج رضا حسنزاده در دقیقه 54، توانست با ده نفر تیم الهالل را شکست دهد. بازی دوم برابر العین نیز با تک گل علیرضا اکبرپور که با ســر و از روی یک ضربه کرنر به دســت آمد به ســود استقالل پایان یافت تا استقالل پیش از بازی آخر صعود خود را قطعی کند. ناصر حجازی در بازی تشــریفاتی برابر کوپتداق به شش بازیکن خود اســتراحت داد. دیداری که با یک گل به سود نماینده ترکمنستان پایان پذیرفت. دور نهایی مسابقات اما در اردیبهشت 1378 به میزبانی استقالل در تهران برگزار شــد. آن دوران تالش زیادی شد تا میزبانی به تهران برسد که همینطور هم شد و آبیها توانستند رای کنفدراسیون فوتبال آسیا را بگیرند. روز 8 اردیبهشــت استقالل در نیمه نهایی به دیدار دالیان چین رفت. در این دیدار مهیج و نفسگیر ابتدا استقالل با دو گل دقایق 44 و 56 محمود فکری و علی موسوی پیش افتاد اما دالیان از دقیقه 60 تا 75 با به ثمر رساندن سه گل، بازگشتی باورنکردنی داشت. پس از آن ناصر حجازی دست به تعویض زد و علیرضا اکبرپور را به میدان فرستاد. همین بازیکن در دقیقه 87 استقالل را از کابوس شکست رها کرد و بازی به وقت اضافه رفت. سرانجام با گل طالیی دقیقه 107 علی موســوی داور به نشــانه پایان بازی در ســوت خود دمید و اســتقالل راهی فینال شــد. دو روز بعد یعنی در 10 اردیبهشت استقالل در حضور بیش از یکصد هزار هوادار خود پای به دیدار پایانی گذاشــت و مقابل جوبیلــو ایواتای ژاپن قرار گرفت. پیش از این بازی حاشــیههایی در اردوی تیم به وجود آمده بــود و ناصر حجازی به همین دلیل محمدعلی یحیوی را جایگزیــن پرویز برومند در دروازه تیم کرده بــود. جوبیلو ایواتا در این بازی با دو گل مشــابه در دقایق 34 و 45 از روی دو ارســال بلند و دو ضربه سر، در میان ناباوری 2برصفر جلو افتاد. اســتقالل که همه چیز را از دســت رفته میدید در دقیقه 65 با شوت سیروس دینمحمدی یکی از گلها را پاسخ داد اما درخشــش تاماکی اوگامی دروازهبان جوبیلو ایواتا مانع از به ثمر رســیدن گل تســاوی شد و در نهایت بازی با نتیجه 2 بر یک به سود ژاپنیها به پایان رســید و استقالل نتوانست برای سومین بار قهرمان آسیا شود. نایب قهرمانی اســتقالل در شرایطی به دســت آمد که اگر ســتارههایی همچون پاشازاده، منصوریان و یزدانی در ترکیب بودند اســتقالل میتوانســت به قهرمانی آسیا برســد اما پیشــنهادهایی که در آن ایام برای ستارههای آبی رسید باعث شد این بازیکنان از ترکیب استقالل دور شوند و ناصر حجازی با تیمی کم تجربه و بازیکنانی که از لحاظ فنی برای قهرمانی در آســیا چندان آماده نبودند به عرصه برود. هرچند که تالش مــردان آن روز نیز قابل توجه بود و بازیکنانی که نام و نشــان کمتری در فوتبال ایران داشتند توانستند با همان بضاعت در فینال آسیا نمایش تحسین برانگیزی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.