واکنش استقالل به ماجرای بازی پدیده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پس از اینکه دیدار اســتقالل و پدیده خراســان در هفته دوازدهم لیگ برتر لغو شــد، مســووالن پدیده اعتراض شدیدی به ماجرای لغو این بازی داشــتند و عنوان کردند چون استقالل در بحران است، با لغو بازی تصمیم گرفتنــد این تیم را از بحران خارج کنند.

در همین راستا باشگاه استقالل بارها با مسووالن پدیده مکاتبه کرد که ورزشگاه دوم استقالل یعنی تختی زمین خوبی ندارد و برای هر دو تیم خوب نیســت که در این زمین بازی کنند.

مسووالن باشگاه استقالل در واکنش به لغو این بازی مدعی شــدهاند که سازمان لیگ مســوول اصلــی برگزار نشــدن این بازی اســت و آنها هیچ دخل و تصرفی در ماجرا نداشــتهاند. ســازمان لیگ اما فینال لیــگ قهرمانان آســیا را بهانــه اول برای لغو این بازی دانســته و از ســویی مسائل دیگر را هم مزید بر علت دانســته اســت. در عین حال اما مســووالن باشــگاه پدیده معتقدند زمانی تیمی در ورزشــگاه دومش به میدان میرود که ورزشگاه مشکل داشته باشد یا مســائل دیگر، نه اینکه برنامهریزی کنند و ســپس بگویند، چون نمیدانستند پرســپولیس به فینال صعــود میکند، این برنامه را گذاشــتهاند. به هرحال این ماجرا پیچیدگیهای خاصی پیدا کرده و مشخص نیست که سرانجامش چه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.