جریمه 20 درصدی بازیکنان استقالل قطعی است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

برخی بازیکنان استقالل که در باشگاه نفوذ دارند، تالش میکردند با صحبتهای خود سرپرست موقت باشــگاه استقالل را برای بخشــش جریمه 20 درصدی که پس از حذف از جام حذفی اعمال شــد، متقاعد کنند اما امیرحســین فتحی بــه بازیکنان اســتقالل پیغام داده که هیچ بخششی در کار نخواهد بود و این جریمه اعمال میشود.

طبق توافقی که میان باشگاه استقالل و بازیکنان و اعضای کادرفنی شده، باشگاه این حق را دارد کــه در صورت خلق نتایج ضعیف، بازیکنــان و اعضــای کادرفنی را جریمه کند کــه طبق همین توافق جریمه 20 درصدی اعمال شده است.

با این اوصــاف فتحی در حالی که به جریمه 20 درصــدی تاکید کرده، در عین حال به بازیکنــان وعده داده چنانچه نتایج تیم روند مطلوبی پیــدا کند و جایگاه تیم ارتقاء یابد و استقالل بتواند سهمیه بگیرد، 10 درصد از جریمه 20 درصدی به حالت تعلق در خواهد آمد.

در واقــع بخششــی هم اگــر در کار باشــد، 10 درصد است مگر اینکه بازیکنان اســتقالل در ادامــه لیگ چنــان نتایجی بگیرنــد که منجر به قهرمانــی این تیم در رقابتهای لیگ شود.

شــاید تنها در این شــرایط باشد که مســووالن باشگاه استقالل به بخشش همه جرایم حکم بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.