پلیسآمادهبرگزاریبازیاستقالل-پدیدهبود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

نصرا... پژمانفر، نماینده مردم شهرهای مشهد و کالت با انتقاد از لغو بازی استقالل و پدیده مدعی شده که نیروی انتظامی هیچ مخالفتی با برگزاری بازی استقالل و پدیده نداشته است. پژمانفر با اعالم اینکه مسائل مطرح شــده را از طریق نیــروی انتظامی پیگیری کردیم؛ گفته اســت: «با تحقیقاتی که صــورت گرفته مشــخص شــد چنین موضوعی که نیروی انتظامی توان برگزاری بازی اســتقالل و پدیده را نداشــته است، صحت ندارد و سردار رحیمی، رییس پلیس تهران نسبت به این موضوع مکاتبهای انجام دادند و به شورای امنیت استان اعالم کردند که هیچگونه مشــکلی در خصوص امنیت نداریــم و بهصراحت این موضوع را اتهام به نیروی انتظامی میدانیم. من این موضوع را بهطور قاطــع در مجلس پیگیری میکنم.» بازی استقالل و پدیده از سوی سازمان لیگ به دلیل ناآمادگی مسووالن امنیتی لغو شد اما ایــن نماینده مجلس مدعی شــده که نیروی انتظامی هیچ مشکلی برای برگزاری این بازی نداشته است. اگر ادعای پژمانفر نماینده شــهرهای مشــهد و کالت صحت داشته باشــد بدون شک سازمان لیگ باید پاسخگوی این ماجرا باشد و درباره لغو این بازی توضیحات شفافتری ارائه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.