طارقنخستینغایبملیپوشاستقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

طارق همام، وینگر چپ باشگاه استقالل وقتی برای نخستینبار باشگاهش استقالل را به مقصد تیم ملی عــراق ترک کرد بهدلیل حضــور غیرموجه در تمرینــات تیم نیروی هوایی عراق حاشیههایی را برای باشگاه خود بهوجود آورد. قرار بود باشــگاه استقالل بعد از آن رفتارهایــی که همام داشــت، برخورد انضباطی با این بازیکن را در دستور کار قرار دهد اما ظاهرا باشــگاه اســتقالل تمایلی به اعمال جریمه علیه این بازیکن عراقی ندارد و میخواهد به ماجرا خاتمه دهد. با توجه به رویکرد باشگاه استقالل در قبال این بازیکن عراقی، همام دوباره در ترکیب استقالل قرار گرفت و نمایش بدی هم نداشت؛ بازیهایی که باعث شد دوباره سرمربی تیم ملی عراق برای این بازیکن دعوتنامه ارسال کند و او را به تیم ملی این کشــور دعوت کند. همام به همین دلیل در آغاز تمرینات استقالل غایب خواهد بود. او در نخســتین جلسه تمرینی بعد از تعطیالت در تمرین شــرکت نکرد تا مشخص شــود بعد از پایان اردوی تیم ملی عراق به ایران بازخواهد گشــت. همام البته اینبار قول داده در مدت زمان حضورش در عراق در تمرین تیمهای باشــگاهی شرکت نکند و اصول حرفهای را در نظر بگیرد. بدون شــک اگر همام روی مدار حرفهایگری گام بردارد با توجه به سن و سال خوبی که دارد، میتواند در آینده به یکی از ارکان اصلی تیم استقالل بدل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.