استان: سپیدرود وقت کشی کرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ایلی اســتان در نشست خبری بعد از شکســت یک بر صفــر تیمش مقابل ســپیدرود رشــت گفت: «خیلی سخت اســت بعد از این بازی تجزیه و تحلیلی در مورد اتفاقات داشته باشیم.

ســعی کردیم به بازی برگردیم اما متاسفانه گل نزدیم و گل خوردیم. وقتی 10 نفره شدیم ســعی کردیم نتیجه را بازگردانیم.

شانسهای متعددی ایجاد کردیم. وقتــی گل نزنیــم میبازیــم. تجزیه و تحلیــل میکنیــم و در ادامه کارمان را پیش میبریم.»

ســرمربی فوالد در واکنش به اینکه بازیکنــان این تیم حــس راه رفتن هم در زمین نداشــتند، این پاســخ را داد: «نمیخواهــم حرفی بزنم که به کســی توهین شــود امــا بهتریــن آنالیزورها هواداران هستند.

خیلی در این بازی شــانس گلزنی داشــتیم اما در محوطه جریمه حریف ضربه نهایــی را نزدیم. به عقیده من در 45 دقیقه اول شــانسهای بیشماری داشتیم. 2 توپ بلند ارسال شد که یکی منجر به گل شد.

در نیمــه دوم 10 نفره بودیم و کار ســخت بود. با توجه بــه 10 نفره بودن ســعی کردیم کوتــاه بازی کنیــم و با پاســکاری به محوطه جریمــه حریف برســیم اما در زدن ضربــه نهایی موفق نبودیم.»

ســرمربی فوالد خوزستان در مورد اینکه چرا نام صابر حردانی در فهرســت 18 نفره نبود، گفت: «او از لحاظ فیزیکی هنوز آمادگــی حضور در بین 18 نفر را نداشت.

به صابر حردانی خیلی عالقه دارم و سعی کردم برای او فرصت بازی ایجاد کنم امــا در حال حاضر آمادگی بازی را نــدارد. او اخیرا از بنــد مصدومیت رها شده است.

در بــازی قبل هم ما شــانسهای زیادی داشــتیم امــا گل نزدیم. در این مسابقه سینا مریدی و فرزاد جعفری هم محروم بودنــد. در هر بازی که بخواهید تغییرات داشــته باشــید کارتان سخت میشود.

همیشــه گفتم مشــکل ما در یک ســوم زمیــن حریــف اســت. کارهای هجومی زیادی داشــتیم اما در گل زدن مشکل داشتیم.»

از اســتان پرســیدند که آیا قبول داری برخــی بازیکنــان برایــت بازی نمیکنند که این واکنش را نشــان داد: «این مســاله را قبول ندارم. به بازیکنان اعتقاد دارم.

ما ســه بازی تا نیم فصل داریم و سپس 2 ماه اســتراحت در پیش است. امیدوارم مدیریت تصمیم درستی بگیرد و از این تعطیالت بهترین استفاده شود. خودتان مربی هستید و میدانید ما چند بار وارد محوطه جریمه حریف شدیم. در این شرایط کیفیت بازیکنی موثر خواهد بود که تــوپ را گل کند. ما با بازیکنان دایــم کار میکنیم. تیمی که قصد بازی دفاعــی را دارد و فقــط روی توپ بلند برنامه دارد کار شــما را برای باز کردن بازی بسته حریف ســخت میکند. آنها وقتکشــی زیادی هم در جریان بازی داشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.