جریمه مالی سنگین فوالد بعد از باخت به قعرنشین

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نتایــج ضعیــف فــوالد در فصل هجدهم لیگ برتــر به رغم هزینههای سرســامآور این باشــگاه باعث شد تا مسووالن باشــگاه در اقدامی بازدارنده 20 درصــد از مبلغ قــرارداد بازیکنان و اعضای کادر فنی این باشــگاه کســر کنند. بعد از باختی که فوالدیها مقابل سپیدرود داشتند و نتوانستند از امتیاز میزبانــی مقابل قعرنشــین لیگ برتر اســتفاده کنند، سران این باشگاه کسر قــرارداد بازیکنان و اعضــای کادرفنی باشــگاه را در دســتور کار قرار دادند تا شــاید فوالد از هفتههای آتی نتایج بهتری به دســت آورد. البته سپیدرود رشت بعد از پیروزی بیرون خانه مقابل فوالد یــک پله صعود کرد. شکســت فوالدیها مقابل سپیدرود از یک منظر هــم مهم بود. اینکه باخــت آنها باعث شــد نفت مسجد ســلیمان دیگر تیم خوزستانی به قعر جدول سقوط کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.