میالد فراهانی: مرزبان گفت چرا باید پول بگیری؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

میالد فراهانی، دروازهبان تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان از فســخ قراردادش با این تیم گفته اســت و اینکه دیگر برای نفتیها بازی نخواهد کرد. او درباره دلیل فســخ قراردادش میگوید: «قبل از بازی با استقالل خوزستان قرار بود به بازیکنان پول بدهند و من هم تصور کردم نامم در بین بازیکنانی است که قرار است پول بگیرند. باشگاه به تمامی بازیکنان پول داد اما به حساب من پولی ریخته نشد.»

او تأکیــد میکنــد: «در این خصوص با آقای مرزبان صحبت کردم که ایشــان گفت توافقاتی را که من با باشگاه داشتهام، قبول ندارد. او حتی گفت که چرا شما باید پول بگیری! هدف من این نبود که باشگاه را تحت فشــار بگذارم و بگویم همین االن پول من را بدهید. من معتقدم که مرزبان میتوانست در این زمینه با باشگاه صحبت کند اما او با صراحت گفت که توافقات من با باشگاه را قبول ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.