پریرا قاتل موقعیتهای فوالد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دیدار فوالد خوزســتان و سپیدرود در ورزشــگاه غدیر اهواز و در برابر چشم هواداران فوالد با نتیجه یک بر صفر به نفع میهمان بازی به پایان رســید. بازی که تقریبا میتوان گفت یکطرفه بود و فوالد خوزســتان در هــر دو نیمه بــازی تیم برتر میدان بود و موقعیتهای زیادی روی دروازه ســپیدرود ایجاد کرد. هر چند همه اینها دلیلی برای باخت این تیم در خانه نیســت اما باید به این نکته اشــاره کرد که لوسیانو پریرا برعکس همه سالهای گذشته در این دیدار و حتی بازیهای گذشته فوالد بسیار ضعیف عمل کرده و مخصوصا در رویارویی با سپیدرود بدترین عملکرد را داشت و همه موقعیتهای به وجود آمده را یکی پس از دیگری از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.