جعفری از نیمکتنشینی تا کاپیتانی سپاهان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حضور محمد ایرانپوریان در ســپاهان ســبب شــد حســن جعفری که فصل گذشــته یکی از بازیکنان ثابت طالییپوشــان بود، تا هفته هشــتم و دیدار برابر نســاجی مازندران به ترکیب اصلی تیم نرسد و تنها چند دقیقه در هفته ششم مقابل پارس جنوبی جم بهعنوان یار جانشین وارد زمین شود. مصدومیت ایرانپوریان اما سبب شد حسن جعفری فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کند و روز جمعه برای چهارمین مرتبه در ترکیب اصلی سپاهان قرار گیرد. روز جمعه و برتری مقابل سایپا برای جعفری با در اختیار داشتن بازوبند کاپیتانی در غیاب مهدی کیانی ویژهتر هم بود و مدافع راست سپاهان اگر خوششانستر بود، میتوانست پاس گل اول بازی را هم به نام خود ثبت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.