جهانگیری و سلطانیفر دوشادوش اینفانتینو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جیانی اینفانتینــو رییس فیفا مهمتریــن میهمان دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا در تهران بود. اینفانتینو با جت شخصی برای حضور در مراسم اهدای جام به تهران آمده و البتــه حضور او قوت قلبی برای مهدی تاج رییس فدراســیون فوتبال بود که امیدوار اســت با حمایتهای اینفانتینو از گزند قانون بازنشستگی مصوبه مجلس رهایی پیدا کنــد. حضور جهانگیری معــاون رییس جمهوری و ســلطانیفر وزیر ورزش در جایگاه ویژه کنــار اینفانتینو احتماال صحبت پیرامون این مساله را بیشتر میکند. تصور کن نیم ســاعت مانده به بازی. تلویزیون ورزشــگاه را نشــان میدهــد و من حالم بد میشــود. اعصابم کشمش و گردو قاطی میکند. ورزشگاه شیک و تر و تمیز را میبینم و خون و کف باال میآورم. حتما باید زور خارجیها باالی ســرمان باشد؟ خودمان نمیتوانســتیم این ورزشــگاه را بازسازی کنیم؟ خودمــان آدم نبودیم؟ حتما باید محض گل روی خارجیها ورزشــگاهمان استاندارد باشد؟ خودمان دل نداریم؟ تلویزیــون همچنان تصویرها را نشــان میدهد و اعصابم کشمش باقلوایی میشود. این خانمها فقط باید به زور خارجیها بیایند داخل ورزشــگاه؟ اگر حضورشان ایراد دارد که کال نیایند. اگر میتوانند به صورت دکوری و خارجی پســند به ورزشــگاه بیایند، چرا برای بازیهای خودمان نیایند؟ حتما باید از ما تعهد بگیرند؟ نمیشــود خودمان یادمان باشــد که خانمهــای ایرانی خودشــان تعهد یک زندگی هستند و اصال نیازی ندارند کسی برایشان تعهدی بسپارد؟ تلویزیــون اینفانتینو را نشــان میدهــد که دور ورزشگاه میچرخد و میخندد و برای تماشاگران دســت تکان میدهد. قهرمــان روز را ببینید. او و شیخ سلمان کاری کردند که یک ورزشگاه چهل و چند ســاله نونوار شده باشد. دمتان گرم. مگر شما یک فشــاری بیاورید که ما قدر سرمایه ملیمان را بدانیم. مگر شما منت سرمان بگذارید و یک مقدار استاندارد به ما هدیه کنید. تلویزیون همچنان مشغول پخش کردن ورزشگاه نونوار آزادی اســت. میشود امجدیه را هم بدهیم دوستان بازسازی کنند؟ ورزشگاههای بدون چمن شــمال کشــور چطور؟ ورزشــگاه تختی چطور؟ میشــود هیات فوتبالها را هم بدهیم دست ای اف ســی؟ تیمهای پایه را چطور؟ میشــود کل فوتبال ایران را کنترات بدهیم دســت خارجیها؟ خودمان بنشــینیم یک گوشــه تخمه بشکنیم و شگفتزده شویم؟ نمیشــود اجازه بدهیم فوتبال کشــورمان نونوار شود؟ راه ندارد اجازه بدهیم این همه اســتعداد و امکانات جای حرام شدن، درست مصرف شــوند؟ شــگفتزدهمان کنند؟ به سطح استاندارد جهانی نزدیک شوند؟ نمیشود؟ امکانش نیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.