۸ هزار دالر جایزه علینسب

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دختر تاریخســاز شــطرنج ایران به نیمه نهایی نرســید. مبینا علینسب که توانسته بود با صعود به دور سوم رقابتهای شــطرنج قهرمانی بانوان جهان تاریخســازی کنــد، در دور ســوم مقابل نماینده لهســتان شکســت خورد. علینســب با ریتینگ 2236 در بازی دوم دور سوم رقابتهای 20۱8 قهرمانــی بانــوان جهــان مقابــل ماریا موزیچــوک بــا ریتینگ ۵4۵2 شکســت خورد تا با کســب تنها ۵/0 امتیاز از دور ســوم نتواند به مرحله نیمه نهایی این رقابتها برســد. مبینا علینسب در رقابتهای قهرمانی جهان تاریخساز و شگفتیساز شــد. او توانست در دور نخست با کســب ۵/۱ امتیاز مقابل الیزابــت پتز آلمانی به دور دوم راه یابــد. این نخســتین صعود دختران ایران به دور دوم رقابتهای قهرمانی بانوان جهان بود. همچنین مبینا در دور دوم با کســب امتیاز کامل مقابل مونیکو ســوکو استاد بزرگ لهستان به دور سوم رســید و شگفتیساز شد. علینسب در دور ســوم مقابل ماریا موزیچوک استاد بزرگ اوکراینی با کســب ۵/0 امتیاز یعنی یک تساوی و یک شکست از رســیدن به دور چهارم بازماند. علی نســب با صعود به دور ســوم این رقابتها جایزه خــود را به 8000 دالر افزایش داد. جایزه حضور در دور نخســت ایــن رقابتها (حتی در صورت حذف) 37۵0 دالر و جایزه حضور در دور دوم 00۵۵ دالر بود. مســابقات شطرنج قهرمانی بانــوان جهان 20۱8 از ۱۱ آبانمــاه تا 2 آذر به میزبانی روســیه در شــهر خانتی مانسیسک در حال برگزاری اســت. 64 شطرنجباز از کشورهای جهان به صورت تک حذفی در دور نخست رقابت کردند و 32 ورزشــکار بــه دور دوم راه یافتند. علینسب تنها نماینده ایران در این مسابقات بود که تاریخساز و شگفتیساز شد و تا دور سوم این مسابقات رقابت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.