والورده دمبله را تنبیه کرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

عثمــان دمبله، مهاجم بارســلونا به خاطر بیانضباطی در فهرســت بارســلونا برای دیدار امشب برابر رئال بتیس قرار نگرفت. اخــراج مهاجــم فرانســوی بــه خاطــر بیانضباطیهای اخیرش بوده است. او در روز دیدار بارســلونا و اینتر در لیگ قهرمانــان اروپا دیر به ورزشــگاه نوکمپ رفت، در حالــی که آخریــن گفتوگوی سرمربی پیش از گرم کردن بازیکنان قرار بود انجام شود. دمبلــه همچنین پنجشــنبه در تمرینات شــرکت نکرد و تا یک ســاعت و نیم بعد از دلیــل غیبتش چیزی نگفت. او اعتراض کرد که موبایلش باطری نداشــته است اما والورده او را در تمرین جمعه توبیخ کرد. دمبله دیروز در حالــی در تمرینات دیده شــد که میدانست قرار نیست در فهرست نهایی بارســلونا برای دیدار امشــب قرار بگیرد. والــورده در کنفرانس خبــری درباره این اتفــاق گفت: «این یک تنبیه نیســت. هر کســی میتواند برداشت خودش را داشته باشــد. عثمان در این بازی با ما نیســت. بــرای یک بازی عدهای خــط میخورند و در بازی بعدی شاید نوبت به عدهای دیگر برسد. دمبله بازیکن بســیار با استعدادی اســت و امیدوارم روزی بتواند حد نهایت تواناییهایش را نشان دهد.» ســرمربی بارســا اضافه کــرد: «بر خالف شــایعات قصد فــروش او در زمســتان را نداریم. عالقه ما این اســت کــه بازیکنان جوانی کــه در اختیار داریــم، به باالترین سطح کیفی خودشان برسند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.