موهایتان را بتراشید، سبیل بگذارید

نایب قهرمانی، دستکمی از قهرمانی نداشت

Iran Varzeshi - - Front Page - امير اسدی ‪Amir Asadi‬

این نوشــته نه توجیه است و نه متنی برای حمایت از پرســپولیس، بعد از ناکامی در فینــال لیگ قهرمانان آسیا. کافی است به فهرست بازیکنان برانکو در این بازی نگاه کنید تا شــاید با دغدغههای او و چرایی از دســت رفتن عنوان قهرمانــی بهتر کنار بیایید. محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالت مســاله سادهای نیست. اینکه یک تیــم نتواند حدود یک ســال بازیکنی جذب کند و البته خیلی از ستارههای خود را نیز از دست بدهد، به خودی خود لطمه جبرانناپذیری است که به استخوانبندیاش وارد میشــود. لطمهای که پرسپولیس را بارها زمین زد اما این تیم بلند شــد، تالش کرد و با انبوهی از مشکالت الدحیل و السد را شکست داد و به فینال رسید.

بــه همه این مشــکالت، اخراج ســیامک نعمتی و آســیبدیدگی امید عالیشاه را در آستانه بازی با کاشیما اضافه کنید. دو بازیکنی که یکی با عملکرد درخشــانش، پرســپولیس را به فینال رساند و دیگری حداقل از لحاظ تجربه کمک بزرگی برای این تیم بود. آن هم در شرایطی که در غیاب آنها، پرســپولیس بازیکن جایگزینی نداشت و برانکو باالجبار از آدام همتی در ترکیب ثابت اســتفاده کرد.

انگار که پرســپولیس طلســم شــده بود. این همه بازیکن مصدوم یک طرف و آسیبدیدگی محمد انصاری در نیمه دوم بازی با کاشیما طرف دیگر. پیچیدن مچ پای انصاری، ضربه دیگری بر پیکره پرسپولیس بود. بخصوص که پرســپولیس با تعویض آدام همتی و ورود محســن ربیعخــواه، قرار بود برنامه جدیدی را در زمین اجرا کند که البته هرگز نتوانست.

با وجود همه این مشکالت، پرسپولیس توانی نداشت تا بر کاشــیما غلبه کند. استفاده از احسان علوانزاده در فینــال و جایی که بازیکنان تعویضــی باید تأثیری روی نتیجه بگذارند، خود گویای همه چیز اســت. علوانزاده که این فصل روی هم 30 دقیقه برای پرســپولیس بازی نکرده بود، در فینال به زمین آمد تا گرهگشــا باشد، که نبود.

بــا علــوانزاده، همتــی، حســینپور و طاهرخانی نمیشــود قهرمان شــد. حســابش را کنید دو بازیکن باکیفیت برزیلی به نامهای ســرجینیو و لئو ســیلوا یک طرف زمین قرار دارند و این بازیکنان جوان سوی دیگر. انتظار برای موفقیت، وقتی به نام بازیکنان نگاه میکنیم، انتظاری بیهوده و غیرمنصفانه است.

برای بازیکنان پرســپولیس و البته برانکو ایوانکوویچ توصیهای داریم. آنهایی که قرار بود بعد از کســب عنوان قهرمانی موهای خود را بتراشــند و البته برانکو که وعده داده بود تغییر چهره میدهد و برای مدتی با سبیل روی نیمکت مینشیند. توصیه، تراشیدن موی بازیکنان و تغییر در ظاهر برانکو است. پرسپولیس با همه محدودیتهایی که داشــت و مشکالت بزرگی که تجربه کرد، دستکمی از یک قهرمان نداشت. بنابراین امیدواریم برخی بازیکنان پرسپولیس را با موهای تراشیده ببینیم و البته برانکو را با تغییری جدید در چهرهاش. این نشانهای است برای یک قهرمان، قهرمانی به نام پرسپولیس.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.