فاصله فینال تا قهرمانی

Iran Varzeshi - - Front Page - آرمن ساروخانيان ‪Armen Saroukhanian‬

اتفاقات در دو بازی رفت و برگشت به نفع پرســپولیس رقم نخورد. مصدومیتها، محرومیتهــا و برخی تصمیمــات داوری اجازه نــداد پرســپولیس با تمــام توان با حریفــش رقابت کند. با این حال کاشــیما در مجموع دو بازی نســبت به پرسپولیس برتری نســبی داشــت، چه از نظر ظرفیت بازیکن، چه از نظر کیفیت بازی.

پرسپولیس با شایستگی به فینال رسید و توانست تیمهای مطرحی را در غرب آسیا کنار بزند، ولی حریف تیم آماده ژاپنی نشد. هواداران انتظار داشتند پرسپولیس پس از موفقیت در مراحل حذفــی پله آخر را هم با صالبت بردارد و قهرمان قاره شــود، ولی نباید فراموش کرد که بین رسیدن به فینال و قهرمانی اختالف قابل توجهی وجود دارد و تیمهــا گاهی نیاز بــه تقویت، تغییرات و تجربه بیشتر دارند تا بتوانند این فاصله را پر کنند، گام نهایی را بردارند و به قله برسند.

تیمهایــی مثــل اتلتیکــو مادریــد و یوونتوس در سالهای اخیر دو بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیدند، ولی نتوانستند قهرمان شــوند. بایرن مونیخ هم دو بار در فینــال مغلوب اینتر و چلســی شــد و در ســومین تالش توانســت با شکست دادن دورتموند قهرمان اروپا شود.

رســیدن به فینــال لیــگ قهرمانان دستاورد بزرگی است، ولی اگر پرسپولیس میخواهد قهرمانی آسیا را هم تجربه کند، باید از امروز کار جدیدی را شــروع کند و با برطرف کردن اشکاالت و ضعفها تالش تازهای را شروع کند.

پرســپولیس ســال قبل تا نیمهنهایی رســید و امسال توانســت در فینال حاضر شــود. نتیجه پرسپولیس در لیگ قهرمانان ســال آینده بســتگی به تصمیمات باشگاه در آینده نزدیــک دارد. تیم در نیمفصل با خریدهایی که قبال صــورت گرفته تقویت خواهد شــد، ولی حفظ بازیکنان کلیدی و مهمتر از همه برانکو میتواند نخستین گام برای موفقیت بعدی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.