شایعه در آزادی: تاج امروز استعفا میدهد

حضور اینفانتینو و شیخسلمان فایدهای نداشت؟

Iran Varzeshi - - Front Page -

قانون منع به کارگیری بازنشســتهها، چند فدراسیون ورزشی از جمله فوتبــال را هم تحت تأثیر قرار داده و این احتمال وجود دارد که مهدی تاج نیز جای خود را به یک مدیر جدید بدهد. تاج که برای بررسی این موضوع به مجلس شورای اسالمی هم رفت و البته پاسخ روشنی دریافت نکرد، با شیخ ســلمان و اینفانتینو رایزنی کرد اما به نظر میرســد هیچ راه جدیدی برای ادامه حضور او در فدراســیون فوتبال وجود ندارد. گفته میشود حتی سفر اینفانتینو و شیخســلمان به ایران و تماشــای فینال لیگ قهرمانان آسیا هم فایدهای نداشته و تاج، اسالمیان و ساکت بازنشستهاند و به همین دلیل باید خیلی زود فدراسیون فوتبال را ترک کنند. حتی در ورزشگاه آزادی و هنگام بازی پرســپولیس و کاشیما آنتلرز نیز این شایعه دهان به دهان چرخید که مهدی تاج یکشــنبه از سمت خود اســتعفا میدهد تا یک مدیر جدید که بازنشسته هم نباشد جانشین او شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.