بهزادپور: من و پیمان حسینی؟ فرقی ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در غیاب پیمان حســینی، حمید بهزادپور در ترکیب اصلی تیم فوتبال ســاحلی بازی کرد و درخشــید. او در جریان بازی اول با روســیه گل زیبایی هم زد تا بیشــتر از قبل مورد توجه رسانهها قرار بگیرد. این گل زیبا باعث شــد تیم ایران بهعنوان صدرنشین راهی نیمهنهایی شود و در نیمهنهایــی بهجای برزیل، مقابل مصر قرار بگیرد.

حمید بهزادپــور که متولد خردادماه ۶۶۳۱ در شهرســتان مهریز اســتان یزد است با بیان اینکه 8 ســال اســت فوتبال ســاحلی را بهطور حرفهای کار میکند و پنج ســال است عضو تیم ملــی ایران اســت، گفت: «قبــل از فوتبال ســاحلی در استان یزد، در لیگ برتر فوتبال چمنی بازی میکردم که یکبار هم بههمراه تیم شــهرم در جام حذفــی حضور یافتــم. یکی از بچههای شهرستان مهریز که از دوستانم بود، کاپیتانی تیم دسته اولی فوتبال چمنــی فوالد یزد را برعهده داشــت و به من گفت برای حضور در این تیم آزمایش بدهم؛ یک برنامه بدنسازی هم از ســرمربی تیم فوالد یزد که اهل کشور کرواســی بود، گرفت تا کار کنم و بــه این تیم بروم ولی به یکبــاره و بهطور کامال اتفاقی به ســمت فوتبال ساحلی رفتم. 8سال است فوتبال ساحلی بازی میکنم. ۶ سال در تیم گلساپوش یزد بازی میکردم و دو ســال است در تیم پارس جنوبی بوشهر حضور دارم.»

بهزادپور درباره گل زیبایی که مقابل روســیه زد هم گفت: «خواســت خدا بــود. بچهها هم کمک کردند. چند شــوت در ایــن چهار بــازی زدم که یا دروازهبانهای حریف گرفتند یا به تیرک خورد و بیرون رفت.»

بهزادپور درباره شماره یک شدنش گفت: «بدون شک پیمان حسینی یکی از بهترین گلرهای دنیاســت و این موضوع در جام جهانــی که بهعنــوان بهترین گلر مطرح شــده بود به اثبات رسید. این دوره پیمان حسینی دچار مصدومیتی شد و بهخاطر آســیبدیدگیاش ۰۰۱ درصد آماده نیست؛ کادر فنی هم به من اعتماد پیــدا کرد و فکر میکنم جواب اعتمادشان را بدهم. البته تفاوتی ندارد من یا آقای حسینی بازی کنیم و مهم نتیجه گرفتن و افتخارآفرینی تیم ملی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.