ایران 3+1 میماند، قطر 3+1 نمیشود؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامــه العرب قطر گــزارش داد کمیته رقابتهای کنفدراســیون فوتبال آســیا بــه ریاســت ســعود المهندی، نایبرییس قطــری این نهاد روز 26 ماه نوامبر ســال جاری میالدی 5( آذر) در مسقط درباره ســهمیههای فصل آینده لیــگ قهرمانان تصمیم نهایــی را اتخاذ خواهد کرد. بر اســاس گزارش روزنامه قطری، کمیته رقابتهای کنفدراســیون فوتبــال آســیا روز جمعــه در تهــران جلســه خود را برگزار امــا تعیینتکلیف ســهمیههای فصل آینده ایــن رقابتها را به نشســت مســقط موکول کرد. این تصمیم بدین خاطر اتخاذ شــد که تمام اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا بهخاطر مراسم ســاالنه اعطای جوایز برترینهای این قــاره در عمان حضور خواهند یافت. در ایــن میان مهدی تــاج روز جمعه از قطعی شدن سهمیه 3+1 ایران در لیگ قهرمانان آسیا خبر داد تا گمانهزنیهای رسانههای قطری مبنی بر کاهش سهمیه ایران و افزایش ســهمیه این کشور پایان یابد. روزنامه الرایه قطر خبر داده با توجه به عملکرد خوب تیمهای قطری، سهمیه آنها از 2+1 بــه 3+1 افزایش پیدا کرده اســت. با افزایش سهمیه، الدحیل، السد و الریــان 3 تیمی هســتند که بهصورت مســتقیم در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا میکننــد و الغرافــه بهعنوان تیم چهارم به پلیآف راه پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.