کامبک در فینال آفریقا 24 ساعت قبل از فینال آسیا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در فاصله 24 ســاعت قبــل از اینکه آســیاییها آخریــن نبرد را بــرای تعیین نماینــده قــاره کهن در جام باشــگاههای جهــان برگزار کنند، دیگــر تیم حاضر در این تورنمنت در کشــور تونس مشــخص شد. جمعهشــب بازی برگشت فینال لیگ قهرمانــان آفریقا بین تیمهای اســپرانس تونــس و االهلی مصر انجام شــد. این دو تیم در شــرایطی به مصــاف هم رفتند که بــازی رفت را االهلی در خــاک مصر و در یک بازی بســیار جنجالی 3 بر یک به سود خود به پایان برده بود و اســپرانس چارهای جز یک بازگشت شگفتانگیز برای قهرمانی نداشــت، بهویژه اینکــه داور در بازی رفت پنالتیهایــی جنجالی بــرای االهلی اعالم کرده بــود و اتفاقاتی افتــاده بود که گفته میشد حق تیم تونسی در آن بازی پایمال شده است.

نماینده تونس در این بازی نیاز داشت کــه زودتر به گل برســد امــا تالشهای آنها حــدود یک نیمــه کامــل بینتیجه بود. ســرانجام نخســتین گل اسپرانس در وقتهای تلفشــده نیمه اول وارد دروازه حریف شــد و همین گل، تونســیها را با روحیه باالیی به رختکن فرستاد.

در نیمه دوم هم فشــارهای اسپرانس روی دروازه االهلی حفظ شد تا در دقایق 54 و 86 هم دو گل دیگر از سوی آنها زده شود و قهرمان آفریقا به شکلی دراماتیک عــوض شــود. بدیــن ترتیب اســپرانس رویاهــای االهلی را نقــش بر آب کرد و با یک کامبک راهی جام باشــگاههای جهان شــد. بازگرداندن نتیجه بازی و قهرمانی تیم تونســی ایــن حس را هــم بهوجود آورد کــه با توجــه به اشــتباهات داوری دیدار رفت، بهنوعی حق به حقدار رســید و اســپرانس عنوانی را که مستحقش بود، بهدست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.