روز آرام فغانی حضور پررنگتر در لیگ برتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علیرضــا فغانی کــه در هفتههای سپری شده از بازیهای لیگ برتر بیشتر داور بازیهای نســاجی میشد بار دیگر قضــاوت یک بــازی مهم و حســاس را برعهده گرفت. البته علیرضا فغانی دربی بزرگ تهران را هم سوت زده بود اما اگر دربــی را فاکتور بگیریم بازی حســاس دیگری را ســوت نــزد و تنها چند باری برای قضاوت بازیهای نســاجی انتخاب شــد که بازیهای حساســی به حساب نمیآمد.

حاضر نشــدن فغانــی در بازیهای مهــم این شــائبه را به وجــود آورد که داور بــازی ردهبندی جام جهانی 2018 بــا کمیته داوران به مشــکل خورده اما فریــدون اصفهانیان به دفعات اعالم کرد فغانی به دلیل مســافرتهای خارجی از فهرســت قضاوت بازیهای داخلی کنار گذاشــته میشــود. با وجود این به نظر میرســد با توجه به نزدیک شــدن جام ملتهای آســیا بــار دیگــر فغانی برای قضاوت بازیهای حســاس انتخاب شود تا آمادگیاش دوباره به حد نرمال برسد.

فغانی چند روز پیش گفته بود هیچ انگیزهای برای حضور در بازی نهایی جام ملتها ندارد و بیشــتر عالقهمند اســت تیم ملی به فینال جــام ملتها راه پیدا کند اما داور خوب فوتبال کشــورمان در بازی سپاهان - سایپا روز آرامی را سپری کرد؛ هر چند سپاهانیها در روزی که با ســه گل سایپا را شکســت دادند بر این باور بودند که خطای صورت گرفته روی ساسان انصاری میتوانست برای آنها یک پنالتی به همراه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.