کیروش امروز برمیگردد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کارلوس کیروش که بعد از دیدار دوســتانه تیم ملــی با بولیــوی راهی کشورش شــده بود امروز (یکشنبه) به تهران بازخواهد گشت.

قرار اســت اردوی تیم ملی بعد از بازگشــت کیروش از کشــورش آغاز و تیم ملی برای دیدار دوستانه با ترینیداد و توباگو آماده شــود. این دیدار روز 24 آبان در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شــد. همچنین ملیپوشــان بعد از این بــازی راهی قطــر خواهند شــد و در دیداری دوستانه در این کشور به مصاف ونزوئال خواهند رفت.

به نوشــته روزنامه العرب قطر، تیم تحت هدایــت کارلوس کــیروش در روزهای 10 دســامبر 2018 تا 2 ژانویه 2019 میــالدی 19( آذر تــا 12 دی) اردوی آمادهســازی خود را در آکادمی اسپایر شهر دوحه برپا خواهد کرد.

بر اســاس این گــزارش، تیم ملی فوتبــال ایران پیــش از برپایی آخرین اردوی آمادهســازی قبــل از آغاز جام ملتهای 2019 آسیا 2 بازی تدارکاتی با تیمهــای ملی ترینیــداد و توباگو و ونزوئال در روزهای 15 و 20 نوامبر 24( و 29 آبان) برگزار میکند.

روزنامه العرب در ادامه مینویسد: «انتظار میرود تیــم ملی فوتبال ایران در مدتزمان اردوی آمادهسازی دوحه چند دیدار تدارکاتی نیز برگزار کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.