راه برای انتقال میالد محمدی به سلتیک باز شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســایت فوتبال فانکاســت نوشت: «میــالد محمدی یــک مدافع پرتحرک و تطبیقپذیــر اســت کــه میتواند در ترکیب تیم سلتیک اسکاتلند بازی کند. او همچنین بســیار جوانتر از لوستیک، مدافع سوئدی و کمتحرک سلتیک است. قرارداد میالد محمــدی نیز همانند این مدافع سوئدی با باشــگاه احمد گروژنی روســیه تابســتان ســال آینده میالدی خاتمــه خواهد یافــت و انتقالش به تیم ســلتیک در ماه آینده میــالدی قیمت چنــدان زیادی بــرای باشــگاه بهدنبال ندارد. این ملیپوش ایرانی تمایل خود را برای حضور در فوتبال انگلیس ابراز کرده و روشــن اســت که جایگزین لوستیک در تیم ســلتیک میشــود.» این رسانه یک نظرســنجی درباره سرنوشت این دو بازیکن برای ورود ملیپوش ایرانی برگزار کرد که نتیجه این نظرســنجی حاکی از آن است که 91 درصد شرکتکنندگان موافــق اخــراج 2 مدافــع ســوئدی و کاستاریکایی بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.