ناظر‌سازمان‌لیگ:‌گزارشم‌را‌به‌کمیت ‌ه‌مسابقات‌دادم!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پس از درگیریها در دیدار والیبال بین تیمهای شــهرداری ارومیه و پیام مشــهد، ناظران داوری و ســازمان لیگ نیز پاسخ روشنی درباره آنچه اتفاق افتاد، ندادند.

پس از حواشی و درگیریهای عجیب و غریب در ست پنجم دیدار والیبال تیمهای شهرداری ارومیه و پیام مشهد که با برتری مشهدیها پایان یافت و منجر به زد و خورد و شکایت در کالنتری شد، ناظران بازی نیز نسبت به اتفاقات داوری و وقفه ۰۴ دقیقهای که در امتیازات پایانی ســت پنجم رخ داد، حرفی نزدند و در واقع هر کدام به جای پاســخگویی، جواب دادن در این باره را به افراد دیگری ارجاع دادند.

در همین خصــوص امیدوار حاتمی، ناظــر کمیته داوران، دربــاره اتفاقــات داوری و تغییر رای داور اول پس از مشــاهده صحنه مشــکوک در گوشــی موبایل، گفت: «نماینده ســازمان لیگ آقای یاوری بود و مطمئنا گزارشــی نوشته است اما من هم صحبتهایی که شــده است را تایید میکنم. در این بازی داوران خط اشتباههای مکرر زیادی داشتند و همین مساله روی داور اول نیز تاثیر گذاشــت. در صحنه درگیری موسوی نیز یک فرد که به نظر از عوامل باشــگاه بود دخالت کرد. میتوانید از یاوری موضوع را پیگیری کنید.»

در ادامه یاوری ناظر ســازمان لیگ نیز بدون اینکه پاســخ دقیقی بدهد، گفت: «من گزارش کاملــی درباره این بازی آماده کــردهام و آن را تقدیم فدراســیون میکنــم. در حال حاضر هم نمیتوانــم قانونــا صحبتی کنم و اگر ســوالی هســت از کمیته مسابقات و شخص آقای یزدانپناه باید پرسیده شود.»

حاال برای رســیدن به پاســخ مناســب و کامل درباره این ماجرای عجیب و دیدن موضع فدراســیون و کمیته داوران درباره اســتفاده از موبایل و دوربین صدا و ســیما در داوری و همچنین درگیریهای پس از بازی باید تا تشــکیل کمیته انضباطی منتظر باشــیم. کمیتهای که البته فردا تشــکیل جلسه میدهد اما بعید است درباره این ماجرا تصمیمی بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.