احتمال رفتن من به میالن بیشتر از احتمال رفتن ونگر به این باشگاه است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زالتــان ابراهیموویــچ گفته که احتمال بازگشــت او به میالن بیشــتر از احتمــال رفتن آرســن ونگر به این تیم اســت. او همچنین میگوید که در لسآنجلس گلکســی از شرایط راضی اســت. خبرهای زیادی از بازگشت این مهاجــم به میــالن در ژانویه به گوش میرسید و از ســوی دیگر خبر رسیده که ونگر ممکن اســت جانشین جنارو گتوزو روی نیمکت شود.

ابراهیموویــچ میگوید: «به نظرم احتمــال اینکه من به میــالن برگردم بیشــتر از این اســت که آرســن ونگر به این تیم برود. مــن فکر نمیکنم او بخواهد به ایتالیا بــرود و با آن چالش روبــهرو شــود. میالن چالش آســانی نیست. نمیدانم که چه کار خواهم کرد. میدانم که باشگاههای اروپایی بسیاری به جــذب من عالقه دارند اما من اینجا راضیام. من عاشــق زندگیام در اینجا هستم. خانوادهام هم همینطور. من یک چالش میخواهم، دلیلی برای اینکه به بازی ادامه بدهم. من نمیخواهم فقط چون زالتان ابراهیموویچ هستم به یک باشــگاه بروم. من میخواهــم بروم و تفاوت را رقم بزنم. این کاری اســت که همیشه، همه جا انجام دادهام.»

ماکســول، دوســت صمیمــی ایبــرا در حال حاضر یکــی از مدیران پاریسنژرمن اســت. زالتان میگوید: «او در پیاسجــی کار میکند و تالش میکند که باشــگاه را بزرگتر کند. او خیلی راضی اســت و مــن هم برای او خوشــحالم. ما تقریبا هــر روز تلفنی حــرف میزنیــم. راســتی پیاسجی میخواهد که من برگردم و برای باشگاه کار کنم اما اگــر بخواهم به پیاسجی برگردم باید فقط پست رییس را داشته باشــم. من برای چیز دیگری نمیتوانم بــه پیاسجــی برگردم. هیــچ گزینه دیگری برای من وجود ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.