صدمین کلینشیت رحمان در لیگ برتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحمان احمدی دروازهبان باتجربهای که این فصل به پارسجنوبیجم پیوست تــا در این تیم به فوتبالــش ادامه بدهد، در بازی هفته یازدهم برابر تیم ســابقش یعنی پیکان به میــدان رفت و با نمایش خوبی کــه در این بــازی ارائــه داد، به پیروزی پرگل تیمش کمک کرد. بازیکنان پارسجنوبیجم در این بازی خانگی برابر پیکان عملکرد فوقالعادهای داشــتند که حاصل آن کســب پیروزی بــا 3 گل بود. عــالوه بر نتیجــه بازی، ایــن دیدار یک دستاورد شخصی هم برای رحمان احمدی دروازهبان پارسجنوبیجم داشــت. او که در ایــن دیدار دومین بــازی را برای تیم جدیدش انجام داد، توانســت با بسته نگه داشتن دروازه تیمش، آمار کلینشیتهای خود در تاریخ لیگ برتر را بهبود بخشد و به مرز 100 کلینشیت در دوران فوتبالش در لیگ برتر برساند. احمدی برای رسیدن به صدمین کلینشیت در لیگ برتر، زمانی بســیار طوالنــی را انتظار کشــید. پیش از این بــازی، دروازهبان ســابق تیمهای شموشکنوشــهر، سایپا و سپاهان آخرین کلینشیت خود را در هفته نوزدهم لیگ برتــر هفدهم انجام داده بــود و در دیدار تیمهای پیکان و سپیدرود رشت توانست دروازه خودروسازان را بسته نگه دارد. این بازی در اواسط دیماه سال گذشته برگزار شد و پس از آن بازی، رحمان احمدی یا فرصت حضور در بازی را پیدا نکرد، یا در صورت حضورش در زمین، در بســته نگه داشتن دروازهاش ناکام بود.

رحمان احمدی نخســتین بار با تیم شموشکنوشــهر در رقابتهای لیگ برتر فوتبــال ایران حاضر شــد و پس از آن به تیمهای پیکان، ســپاهان، پرســپولیس، سایپا و پارسجنوبیجم پیوست. رحمان احمدی بیشــترین کلینشیت خود را در تیم ســپاهان انجام داد و توانست در این تیم اصفهانی 44 بار دروازهاش را بســته نگه دارد. نکته جالب اینکه احمدی در ۸3 سالگی و آخرین روزهای فوتبال خود این عنوان فردی را کســب کرد تا نامش میان بهتریــن دروازهبانهای لیــگ برتر ثبت شود. احمدی این فصل را با آسیبدیدگی آغاز کرد و سپس روی نیمکت نشست تا حسین گوهری برای پارسجنوبیجم بازی کند. دروازهبان جوانی که باالخره قافیه را به احمدی باخــت تا حاال او روی نیمکت بنشــیند و عملکرد رقیب باتجربه خود را تماشا کند. با توجه به کلینشیت احمدی مقابل پیکان، بعید اســت تارتار دست به تغییــر درون دروازه پارسجنوبیجم بزند و دوباره از وجود گوهری اســتفاده کند. بنابراین از حاال میتوانیم پیشبینی کنیم که رحمان سوم آذرماه و مقابل ذوبآهن هم در ترکیب ثابت پارسجنوبیجم قرار میگیرد و برای این تیم بازی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.