جدال دستنشان و کاظمی برای صدرنشینی

هفته دوازدهم لیگ یک

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته دوازدهم لیگ یک یکشــنبه با برگزاری 7 بازی دنبال خواهد شــد. نکته جالــب این اســت که در هفته دوازدهم 2 تیم مدعی گلگهر ســیرجان و شــاهین شــهرداری بوشهر با قرعه استراحت مواجه شــدند و بازی ندارند، اما مس کرمان که شانس زیادی برای رسیدن به صدر جدول دارد، این هفته باید به مصاف پرسپولیس پاکدشــت برود. این بازی در کرمان برگزار میشود که میتواند کار را برای شاگردان فرهاد کاظمی ســخت کند. مس کرمان هفته گذشــته در جــام حذفی بازی خوبی مقابل سپاهان انجام داد که اگرچه حذف شد اما بدون شک روحیه باالیی برای ادامه رقابتها پیدا کرد. پس بدون شــک جدال این تیم و همســایهاش که در رده چهارم قرار دارد، میتواند جذاب باشد.

در دیگر بــازی مهم این هفته، آلومینیوم اراک میزبان کارون اروند خرمشــهر خواهــد بــود. اراکیها هم در رده پنجم قرار دارنــد و میخواهند خود را به تیمهای باالنشین نزدیکتر کنند. این بازی در حالی انجام میشود که کادر فنی کارون اروند خرمشــهر دچار تغییر و تحول شــد و اکبر میثاقیان کنار رفت. بازی اکسین البرز و خونهبهخونــه بابل هم جذابیتهای خاص خودش را دارد. اکســین البرز که بهتازگی دچار تغییر و تحول در کادر فنیاش شــد و محمد نصرتی کار را بهعنوان ســرمربی موقت پیش میبرد، باید مقابل تیمی قرار بگیرد که سرمربیاش بهتازگی استعفا داده؛ مقابل خونهبهخونه بابل که علی نظرمحمدی بهخاطر مشــکالت مالی کنار کشید تا نیمکت این تیم بالتکلیف بماند. بادران هم مقابل ملوان قعرنشــین بازی دارد که این تیم انزلیچی هم همچنان بالتکلیف اســت چراکه هنوز کارت ســرمربیگری محمد احمدزاده صادر نشده و مازیار زارع هدایت تیم را برعهده دارد. فجرسپاسی هم دیگر تیمی اســت که دچار تغییر و تحول در کادرفنیاش شده. این تیم در هفته دوازدهم باید مقابل شهرداری تبریز قرار بگیرد. در آخرین بازی هم شهرداری ماهشهر میزبان مس رفسنجان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.