اهمیت مسعود برای سرمربی تراکتورسازی

شجاعی، محبوب نیمکتها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراکتورســازی در هفته دوازدهم ذوب آهن را بــا 4 گل شکســت داده و حضورش را به همه مدعیــان قهرمانی در این فصل به طور رســمی اعالم کرد اما این برد فوقالعاده در روزی به دســت آمد کــه گرچه در طول بازی هواداران در برخــی دقایق بازی معتقد بودند مسعود شجاعی باکیفیت بازی نمیکند اما به اعتقاد خیلی از کارشناســان نقش اول تیم تراکتورســازی کســی نبود جز «مسعود شــجاعی». حرفهای محمد تقــوی که در کنفرانس خبری بعد از بازی درباره مســعود شــجاعی گفت، بهترین دلیــل برای اهمیت نقش این بازیکن اســت: «بازیکنان، با توجه به حضور هواداران احساســی شده بودند که بین دو نیمه به آنها گفتم باید خودتان باشید. همچنین باید از مسعود شجاعی شخصا تشکر کنم که بین دو نیمه با بازیکنان صحبت کرد و توانســت تیــم را جمع کنــد.» «ما پس از آزاد شــدن مهدیپور در نیمه دوم توانستیم از ظرفیت خوب مســعود شــجاعی نیز بهتر اســتفاده کنیم.» «تاکتیک تیــم ما در این بازی 4-4-2 لوزی بود و قصد داشتیم با این سیســتم فضای بیشتری را در میانه زمین در اختیار مسعود شجاعی قرار دهیم.» «شجاعی زحمات زیادی در زمین میکشــد و بهترین بازیکن من اســت. مســعود بازیکن غیرقابل تعویضی برای من اســت امــا در فوتبال همه بازیکنان مرتکب اشــتباه میشــوند. مطمئن باشــید شــجاعی خودش میداند در زمین چگونه بــازی کند. تنها حضــور این بازیکن باتجربــه در زمین برای من کافی اســت. اگر او امــروز 10 پاس اشــتباه داد اما با یک گل در دقایق پایانی تمام اشــتباهاتش را جبران کــرد.» «در بین دو نیمه با مســعود صحبت کردم که نباید به هیچ عنوان احساسی شود. شجاعی در طول هفته مصدوم بود و در چند روز قبل از این دیدار به سختی راه میرفت. او با خواهش من در این دیدار به میدان رفت.» می توان گفــت بخش زیــادی از کنفرانس خبری ســرمربی تراکتورسازی درباره اهمیت نقش مســعود شــجاعی در موفقیت این تیم در این بازی بود. در واقع هرچقدر شــجاعی روی ســکوها تا امروز نتوانسته برای خودش طرفدار جمع کنــد، روی نیمکت هواخواهان زیــادی دارد و مربیان او را دوســت دارند. از برانکو تا کــیروش و علی دایی، از کاماچو تا قطبی و محمد تقوی. همه آنها طرفدار بازی مسعود شجاعی بودهاند. با این حال اما مسعود شــجاعی با وجود بازیهای ملی زیاد هیچگاه محبوبیت و حمایت کامل ســکوها را نداشته است. شــاید اصلیترین دلیلش این باشد که او در مدت زمان فوتبالش تا قبل از حضورش در تراکتورســازی در هیــچ تیــم پرطرفدار ایرانــی بازی نکرده بود. با وجود آن که تقریبا مشــخص شده بود که او تمایل به رنگ آبی و اســتقالل دارد اما بازی نکردن در یکی از دو تیم رنگی پایتخت باعث شد او پایگاه مردمی خیلی قدرتمندی نداشــته باشد و حتی مورد بیمهری سکوها و هواداران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.