ابها ‌مهای‌51‌ماهه‌سرمربی‌ژرمن

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

این خصلت شفر و آزمایشهای کم نتیجه و تغییرات مکرر او به خط دفاع و بخصوص دفاع میانی هم بسط مییابد و او طی 15 ماهی که از روی کار آمدنش در جمع آبیها میگذرد، به ندرت یک ترکیب ثابت دفاعی را ولو در دو دیدار متوالی حفظ کرده است و مدام آدم به این خط میآورد و نفرات دیگر را از ترکیب خارج و آنها را باال و پایین میکند.

اینکه وینفرد شــفر ســرانجام پذیرفته است دستیار تازهای بیاورد، کم اهمیتتر از آن است که وی پس از یک ســال و 3 ماه کلنجار رفتن با بیش از 10 مهاجم در تیم اســتقالل و رفت و آمد شــماری از آنها هنوز به همه چیزها و آدمهایی نرســیده است که در خط حمله به آنها احســاس نیاز کرده است.حتی اگر فقط فصل جاری را مبنا بگذاریم و از فصل گذشــته به ســبب تازهوارد بودن شفر چشم بپوشیم، سرمربی آلمانی اســتقالل بیش از 10 میلیارد تومان را صرف جذب مهاجمان تازه کرده و در فاصله کمی تا پایان نیمفصل اول هنوز به آدمهای مورد نظرش در این خط و ترکیبی که در این خط جواب بدهد، دســت نیافته اســت.

درست اســت که خرید مرتضی آقاخان و روحا... باقــری در پیش فصل و در زمانی انجام شــد که خط و ربط خریدها در دســت پندار توفیقی بود و شــفر در خارج از کشــور به سر میبرد و اما به هر حال شــفر کوششــی برای دفــع آنها نکرد و اگر از آقاخان تا قبل از هفته گذشــته هرگز بازی نگرفت، به این سبب بود کــه او بالفاصله بعد از انتقالــش از پیکان به جمع آبیها آســیب شدید دید و حاشیهنشین شــد و البته نقل قولهای دیگری را هم داریم که تصریح میورزنــد او با مصدومیت قبلی از جمع خودروســازان جدا و جذب استقالل شد و مسووالن این باشگاه متوجه این امر نشده و با یک مصدوم طوالنیمدت قرارداد بستهاند.

از قربانی تا انصاری

سران استقالل اضافه بر این بعد از مدتها دســت به دســت کردن علی قربانــی و جابر انصاری و وابسته کردن سرنوشت آنها به خرید مهاجم خارجی تازهای که باید جای خالی تیام را پر میکرد، ســرانجام هر دو را جواب کردند و اگر قربانی باشــگاهی را در اسلواکی یافت و پیراهن تیم ترنــاوا را به تن کرد انصاری روی دســت آبیها ماند و چون پیشنهاد مشخص و خاصی نداشت اصرار بر ماندن کرد و آبیپوش هم ماند، بدون اینکه شــفر راضی و متقاعد به استفاده از وی شود.

شروع بد اســتقالل در لیگ هجدهم که چندان بهتــر از آغاز کار علیرضــا منصوریان در لیــگ هفدهم نبود، مســووالن را وادار به خریدهایی اضافه بر خط حمله اســتقالل در واپســین روزهای نقل و انتقالها کرد و از این طریق بود که مرتضی تبریزی مهاجم نشــان کرده اســتقالل و فرد مورد درخواست دو، سه ســال اخیر آنها ســرانجام از ذوبآهن جدا و استقاللی شــد و الحاجی گرو آفریقایی هم با این نیت به جمع آبیها اضافه شد که یک تیام تازه برای آنها باشد.

نکته عجیب

مبلغ چشــمگیری که صرف استخدام اضطراری آنها شــد، با اضافه شــدن به ارقام خریدهای پیشفصل رقمی بسیار باال و باالی 10 میلیارد تومان را شکل میدهد و در برخی گمانهزنیهــا رقم خرج شــده در این زمینه حتی از 12 میلیارد تومــان هم فراتر میرود اما رقم دقیق هرچه باشد، این یک سوال مهم و نکته عجیب اســت که چرا شفر بعد از این همه بررسی و اقدام و گزینش و امتحان هنوز ترکیــب اصلی مورد نظــرش در خط حمله و مهاجمانی را که میتوانند خواســتههای او را برآورده کنند، نمیشناسد و آزمون و خطاهای وی همچنــان ادامــه دارد و فورواردهــای انتخابی او ســخت و کم و بد گل میزنند و از ناکامترینها هستند.

ایــن خصلــت شــفر و آزمایشهای کم نتیجــه و تغییــرات مکرر او به خــط دفاع و بخصــوص دفاع میانی هم بســط مییابد و او طی 15 ماهی که از روی کار آمدنش در جمع آبیها میگذرد، به نــدرت یک ترکیب ثابت دفاعــی را ولو در دو دیدار متوالی حفظ کرده است و مدام آدم به این خط میآورد و نفرات دیگــر را از ترکیب خارج و آنها را باال و پایین میکند.

شاید عذر او در روزها و هفتههای پرشمار مصدومیتهای فزاینده پژمان منتظری برای انجام تغییرات پذیرفته باشــد و کوچ ســید مجید حســینی به لیگ ترکیه هــم مزید بر علت شــده باشد اما شــفر با ندادن شخصیت و جایگاه الزم به محمد دانشــگر او را بســیار لرزانتــر از دوران موفقش در تیم نفت کرده و در حرکتی «علیمنصور»وار روزبه چشــمی را همچنان بین مرکز خط دفاعی و مرکز خط میانی در حال رفت و آمد نگه داشته است.

ناکامی چه ریختی است؟!

خط و ربطهایی از همین دست و نداشتن خط مشــی روشن و درازمدت و صبر و تردید بیش از حد در تدوین و تعیین روش تهاجمی آبیها سبب شده آنها در 11 بازی لیگی خود فقــط 9 گل بزنند که حتی معدل یک گل در هر مسابقه را به دست نمیدهد.

اگر مخارج جذب نفرات و تشــکیل خط حملهای که وصف آن رفــت و مهدی قائدی و اللهیار صیادمنــش را هم باید از اعضای آن تلقی کرد، به رقم نجومی نمیرسید که از آن یاد کردیــم، باز جای اعتــراض کمتری باقی میمانــد اما زمانی که با هزاران خرج به نقطه فعلی میرسید، باید به کفایت سیاستگذاران فعلی باشگاه شک کرد و هنگامی که سرمربی تیمتــان بعد از این همه آزمــون نفرات مورد نظرش به بنبست کنونی پا میگذارد، باید در توانایی کادر فنی هم تردید روا داشت.

به واقع آن چه اســباب حیرت بیشتری میشــود، این است که چرا شفر و همراهان و حامیان وی بابت شنیدن شایعات تعویض او و روی کار آمدن یک سرمربی جدید - وطنی - در استقالل ابراز تعجب و نارضایتی میکنند.

مگر ناکامی و نزدن به هدف و شکســت در مأموریتها که در حذف قاطعانه از آسیا و خارج شــدن از چرخه جام حذفی در ایران و ایجاد فاصلهای 11 امتیازی با صدرنشین لیگ نمود پیدا میکند، نشانهها و سندهای شکست نیستند و آیا ناکامی یک چیز پنهانی و موجود «شاخ و دمدار» است که چون در جمع آبیها به وضوح مشاهده نمیشود، بتوان آن را انکار کرد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.