شفر به روحا... باقری چه گفت؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

تمرین استقالل بعد از 2 روز تعطیلی آغاز شــد و بازیکنان زیر نظر سرمربی این تیم به تمرین و مــرور برنامههای تاکتیکی پرداختند. وینفرد شــفر در ابتدای تمرین، دقایقــی بــرای شــاگردانش صحبت کرد. ایــن تمرین با کارهای بدنســازی زیر نظر فیلیپ، مربی بدنســاز آبیپوشان آغاز شد و ســپس بازیکنان به مرور کارهای تاکتیکی پرداختنــد. فرشــید اســماعیلی و روزبه چشمی بهدلیل مســائل انضباطی و پژمان منتظــری بهخاطر مصدومیــت در تمرین غایب بودنــد. همچنین طارق همام بهعلت حضــور در اردوی تیم ملی عراق در تمرین حضور نداشت. داریوش شجاعیان نیز مانند روزهای گذشــته به تمرینــات اختصاصی پرداخت.

ظاهرا شجاعیان میتواند در نیمفصل دوم بــرای اســتقالل بازی کنــد. مرتضی آقاخان هم که تمرینات انفرادیاش را آغاز کرده، در بخشــی از تمرین حضور داشت. نکته قابــل توجه اینکــه در بخش فوتبال درونتیمی، شــفر دقایقی با روحا... باقری مهاجم تیمش بــه صحبت پرداخت. ظاهرا شــفر قصد دارد در بازیهای آتی استقالل از روحا... باقری بیشتر استفاده کند، هرچند این مهاجم چندان هــم از فرصتهایی که سرمربی اســتقالل در اختیارش قرار داده استفاده نکرده است. روحا... باقری میتواند به یکــی از مهرههــای کلیدی اســتقالل بدل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.