چرا‌شفر‌از‌یک‌امتیاز‌ماشی ‌نسازی‌ راضی‌بود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اظهــارات وینفرد شــفر پس از بازی با ماشینســازی کامال گویای حس رضایتمندی او از تساوی مقابل این تیم بود.

سرمربی اســتقالل درحالی از یک امتیاز به دســت آمده در تبریز ابراز رضایت کرد که استقالل شرایط مطلوبی در جدول ندارد.

ایــن رضایتمنــدی حتــی به مذاق مســووالن رده باالی باشــگاه اســتقالل هم خوش نیامــده و آنها در صحبتهــای خصوصی که با هم داشتهاند، به اظهارات آقای سرمربی اشــاره کردهانــد. تصمیمگیران در باشگاه استقالل اعتقاد دارند که شفر بایــد با بیان خــود بازیکنان را برای کســب پیروزی حتــی در بازیهای خــارج از خانه هم ترغیــب کند اما جمالتی که ســرمربی استقالل پس از بازی با ماشینســازی به کار برد کامال نشــان داد که او از یک امتیاز هم راضی اســت. بدون شــک شفر با ایــن رویه نمیتوانــد خالق نتایج خیره کننده فصل پیش باشــد و او اگر میخواهد از استقالل همان تیم رویایی نیم فصــل دوم لیگ هفدهم را بســازد باید تغییرات را از خودش شــروع کند. ایــن روزهــا عمیقا به نظر میرسد که ســرمربی استقالل آن مــرد پیروزیخــواه و جنگجوی نیم فصل دوم لیگ هفدهم نیســت که این روحیــات موجی از ناامیدی را میان اســتقاللیها ایجاد میکند. در واقع ســرمربی استقالل که خود باید منبع انرژی باشــد به منبع یاس و ناامیدی بدل شــده و این وضعیت استقالل را قطعا به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.