سرنوشت چشمی و اسماعیلی در دست کمیته 5 نفره

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

دعوت از چشــمی و اسماعیلی به کمیته انضباطی باشــگاه استقالل فقط یــک احتمال نبــود چرا که مســووالن باشــگاه اســتقالل در این باره تصمیم نهایی خود را گرفتهاند و قصد دارند این دو بازیکــن را به کمیته انضباطی دعوت کنند. باشــگاه استقالل در این خصوص هیچ اظهارنظر رسمی نداشت و کوشیده ماجــرا را به صــورت کامــال مخفیانه پیگیری کند اما طــی روزهای آتی این دو بازیکــن بایــد در کمیتــه انضباطی باشگاه اســتقالل حاضر شــوند و بابت رفتارهایشان به تصمیمگیران در کمیته انضباطی توضیح دهند. کمیته انضباطی باشگاه استقالل متشکل از هادی نراقی، غالمرضا رفیعی، اصغــر حاجیلو، هادی مباشــری و علی خطیر خواهد بود. این افراد که در بدو ورود سرپرست جدید از امیرحســین فتحی، حکم حضور در این کمیته را گرفتند، باید درباره اخراجیها تصمیمگیــری کنند. البتــه خود فتحی هم بر روند تصمیمگیری نظارت خواهد داشت تا حکم نهایی در خصوص این دو بازیکن صادر شود. با توجه به انگیزههایی که هر دو بازیکن برای جدایی از استقالل دارند و بدشان نمیآید در شرایط موجود به طور موقــت به تیم دیگــری بروند، هیچ بعید نیست که در نیم فصل شاهد جدایی چشمی یا اسماعیلی از استقالل باشــیم. این دو بازیکن در شــرایطی به کمیته انضباطی باشگاه استقالل خواهند رفت که هواداران باشــگاه استقالل نیز هیــچ حمایتی در راســتای بازگشــت آنها بــه تمرینــات نداشــتهاند و حتی بازیکنانــی که از آنهــا حمایت کردهاند را به شــدت مورد انتقاد قرار دادهاند. با توجه به شــرایط موجود بعید است که روابط باشــگاه استقالل با این دو بازیکن عادی شود. چشــمی در جریان بازی با ســایپا که منجر به حذف این تیم شد، از پنالتی زدن طفره رفت و هرچه شــفر بــه او اصرار کرد حاضر بــه قرار گرفتن پشت توپ نشد. فرشــید اسماعیلی هم به رغــم آنکه آن روز پشــت ضربه قرار گرفــت و پنالتی زد اما در تمرین فردای آن بازی با سرپرســت باشــگاه استقالل درگیری لفظی داشــت که این موضوع حاشیههایی هم برای استقالل به وجود آورد. البتــه برخی از اعضای کمیته فنی باشگاه اســتقالل اعتقاد دارند که باید با این بازیکنان رفتار پدرانه داشــت و آنها را به تمرین بازگرداند. حال باید دید که آیا نظر اعضای کمیته انضباطی با اعضای کمیته فنی یکسان است یا خیر؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.