حملههواداریبهدانشگر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

یکــی از بازیکنانی که در روزهای اخیر در صفحه شــخصی خود و به طرق دیگر از اخراجیهای اســتقالل حمایت کرد، محمد دانشــگر بــود؛ مدافعی که اخیرا بیشــتر از سوی وینفرد شــفر به بازی گرفته میشود. این بازیکن تازهوارد کــه در فصل جدید به اســتقالل آمده با حمایتهای خود خشــم بسیاری از هواداران این باشگاه را برانگیخته و باعث ناراحتی بســیاری از تماشاگران این تیم شده است. در روزهای اخیر که دانشگر مطالبی را به حمایت از چشمی و اسماعیلی در صفحه شخصی خود درج کرده، هواداران اســتقالل نیز بهشــدت به این مدافع انتقاد کردهانــد و حتی به او گفتهاند که حق ندارد از بازیکنانی که عملکرد ضعیفی در استقالل داشتهاند، حمایت کند. البته علی کریمی هم جزو بازیکنانی بود که از چشمی و اسماعیلی حمایت کرده اما شــدت انتقادها به دانشگر خیلی بیشــتر بود و بهنظر میرسد هواداران استقالل هنوز نتوانستهاند دانشگر را بهعنوان یکی از بازیکنان اســتقالل بپذیرند. دانشگر عملکرد بســیار ضعیفــی در بازیهای اخیر داشته و به همین دلیل هفتهها روی نیمکت بود. شــاید اگر دست شفر برای بازی گرفتن از گزینههای دیگر باز بــود، هیچگاه به این مدافع بازی نمیرســید و او رنگ حضور در ترکیب استقالل را هرگز نمیدید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.