بازگشت منتظری جلو افتاد!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پژمان منتظری احتمــاال میتواند به حضور در جام ملتهای آسیا امیدوار باشد.

پیش از این گفته میشــد مدافع مورد وثــوق کارلوس کــیروش تا یک مــاه و نیم آتــی نمیتوانــد در چرخه تمرینی تیمش شرکت کند و در نتیجه احتمــاال حضــور در اردوی تیم ملی در آســتانه جــام ملتهای آســیا را هم از دســت خواهد داد اما پزشــکان باشگاه اســتقالل در بررســیهای تازه متوجه شــدهاند که این مدافــع میتواند زودتر از آنچه پیشبینی شــده بود به میادین بازگردد. اینکه تشخیص پزشکان باشگاه استقالل در این راستا اشتباه بود یا اینکه مسائل دیگری در این ماجرا دخیل است مشخص نیســت اما اینکه قبال پزشکان باشــگاه اســتقالل صراحتا گفته بودند منتظری یک ماه و یا بیشــتر نمیتواند پایش را به توپ بزند و حاال از بازگشــت زودهنگام صحبت شــده ســوال برانگیز اســت. درباره منتظری گفته شــده که هم زیر نظر پزشکان باشگاه استقالل در حال مداوا اســت و هم زیر نظر پزشکان تیم ملی اما مســاله بازگشت زودهنگام او شــاید بیش از همه مهــدی رحمتی را خوشــحال کند که قرار اســت بعد از تعطیالت هــم همچنــان در چارچوب دروازه اســتقالل قرار بگیرد. مصدومیت منتظــری در روزهای اخیر بیش از همه به ضرر سیدحســین حسینی تمام شد. دروازهبانی که اگــر مدافع با تجربهتری را در خط دفاع اســتقالل میدید شاید نمایــش بهتــری را ارائــه میکــرد اما غیبت منتظری بیــش از همه به آینده دروازهبانی ســید حسین حسینی لطمه وارد کــرد و این دروازهبان را با مشــکل مواجه ســاخت. بــه هرحال بازگشــت منتظری هر چه باشــد برای اســتقالل خبر خوشــایندی اســت و ایــن مدافع میتواند با حضور در قلب دفاع و یا پست دفاع راســت قدری خیال وینفرد شــفر را راحت کند. البتــه همانطور که گفته شــد بیش از همه کیروش از بازگشت این دروازهبان خرسند است چرا که شفر قصــد دارد آرام، آرام تیمش را جوانتر کند و از بازیکنانی بازی بگیرد که آینده بهتری داشته باشند. در استقالل شفر اما کمبود مدافع یک معضل بزرگ اســت و بازیکنانی همچون دانشگر نیز نتوانستند عملکرد امیدوار کنندهای داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.