احمدی: تاکتیک سرجیو در تیم جا افتاده است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مصطفی احمدی، بازیکن صنعت نفت آبادان در مورد آخرین وضعیت صنعت نفت آبادان برای بازی با نفت مسجدســلیمان میگویــد: «تیم ما از لحاظ فنی شــرایط بهتری نسبت به هفتههای گذشته دارد و تاکتیکهای مورد نظر ســرجیو در تیم جا افتاده است.»

هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ادامــه همچنین تأکیــد میکند: «ما نسبت به شــروع فصل پیشرفت خوبی از لحاظ فنی داشــتیم و ســرجیو هم تالش میکند تا وضعیت صنعت نفت خیلی بهتر شــود. فقط باید در زمین مســابقه تمرکز داشــته باشــیم و فرصتها را به راحتی از دست ندهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.