مرادیان جلوی فاجعه را گرفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد کــه در اواخر نیمه اول، یک گل از ســپیدرود عقب افتاده بود، میتوانســت روی ضربه پنالتــی گل دوم را هم دریافت کند اما واکنش به موقع و دیدنی احســان مرادیان مانع از دریافت این گل شــد. بعد از اینکه میالد بدرقه مهاجم مســتقیم خود را بــا خطا متوقف کرد و بــا دریافت کارت زرد دوم اخراج شد،بنیادیفر نقطه پنالتی را نشان داد و محمد غالمی پشت ضربه پنالتی ایستاد.

احسان مرادیان اما به شکلی تماشایی، ضربه او را مهار کرد و مانع از باز شدن دروازه فوالد برای بار دوم شــد. ســیو نجاتبخش مرادیــان از بروز یک اتفاق تلخ در نیمه اول این بازی جلوگیری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.