ورق برای سعید آقایی برگشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در فصــل جدید با امیــر قلعهنویی اما شرایط برای آقایی بهتر از قبل شده است. او در ترکیب سپاهان روزهای خوبی را تجربه میکند اما در حســرت بازگشت به فهرست کارلوس کیروش اســت. آقایی تاکنون سه پاس گل در فصــل جدید ثبت کرده و یک گل هم زده که برای یک مدافع آمار بســیار خوبی به شمار میرود.

شــاید مهمترین پــاس گل او هم در مقابل اســتقالل رقم خورد کــه با دریبلی دوطرفه وریا غفوری را پشــت سر گذاشت و اســتنلی را صاحب هفتمین گل فصلش کــرد. آقایی حاال امیدوار اســت با تکیه بر نمایشهــای خوبی که داشــته بار دیگر به فهرست تیم ملی اضافه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.