شهباززاده: اعتماد فردی چون قلعهنویی را نیاز داشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سجاد شهباززاده، مهاجم سپاهان در دو سال گذشته شرایط سختی را تجربه کرد و چند مصدومیت باعث شــد از روزهای خوب خود دور شــود اما او امسال به سپاهان رفت و روزهای خوبی را زیر نظر امیر قلعهنویی پشــت سر میگذارد. شهباززاده درباره بازی در پســت جدید مهاجم و وینگر در این فصل، توضیح میدهد: «آره در پســت جدیدی بازی میکنم که با توجه به روش بازی خیلی راضی هستم و دارم خوب بازی میکنم.» او از احتمال کاهش آمار گلزنیاش میگوید: «این درســت که مثل مهاجم نوک در محوطه جریمه نیستم اما من وظیفه دارم خودم را به محوطه برسانم و باید در گلزنی شــرکت کنم. البته بعضی از بازیها ایجاب میکند بیشتر در دفاع شرکت کنم و شاید نشــود خیلی در حمالت باشم اما من در سبک بازی تیم مان باید در حمالت باشم و اضافه شوم.» شهباززاده همچنین تأکید میکند: «تا حاال توانستهام 4 گل بزنم ولی مطمئنم بیشــتر از این هم میزنم و در هفتههای بعدی شــرایط بهتری را تجربه میکنــم. ما بازی به بازی بهتر میشــویم و در بازیهای بعــدی تالش میکنم تعداد گلهایم را بیشتر کنم.» این بازیکن از اعتماد به نفسش میگوید: «در چنین شرایطی اعتماد مربی چیزی اســت که خیلی کمک میکند و من هم بعد از دو سال سخت به حمایت مربی مثل امیرخان که به من اعتقاد دارد نیاز داشتم. من از لحاظ فنی شرایط بدی نداشــتم اما فقط اعتماد به نفس نداشــتم و اعتماد مربی را نیاز داشتم. ممنون از امیرخان بابت اعتمادی که به من داشــتند و تالش میکنم لطف ایشــان را جبران کنم» شــهباززاده به تجربهای اشــاره میکند که در این سالها به دست آورده: «یکی از تجربههایی که در این 2 ســال به دســت آوردم همین است. هر اظهارنظر من نه به استقالل کمک میکند و نه حقیقت دارد. با یک نفر چیزی در فوتبال جابهجا نمیشود و نمیشــود گفــت با یک بازیکن یا یک اتفاق شــرایط کلی یک تیــم فرقی میکرد. امیدوارم شرایط طوری باشد که هواداران استقالل هم از روند تیمشان راضی باشند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.