روز باشکوه ورزشگاه آزادی با حضور رییس فیفا و زنان تماشاگر

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــه دلیــل هماهنگی بــرای حضــور برخی از شــخصیتهای سیاسی و وزرا در استادیوم آزادی تدابیر امنیتی شــدیدی در ورزشگاه آزادی برقرار شده بود. سگهایی از سوی پلیس به جایگاه VIP آورده شــد تا امنیت این جایگاهها پس از بازرسی این سگها به صورت کامل تأیید شود. همچنین پلیس اســب سوار نیز در محوطه ورزشگاه حضور داشــت و برخی از تماشــاگران بــا پلیس عکس یادگاری میگرفتند! ناظران کنفدراسیون فوتبال آســیا به صورت ویژه همه چیز را زیر نظر داشتند و نــکات مدنظر را بــه نماینــدگان ایرانی اعالم میکردند.

*** در حالــی که قرار بود درهای ورزشــگاه آزادی از ساعت 2۱ باز شــود اما یک ساعت زودتر درهای این ورزشــگاه بــه روی هواداران باز شــد. برای بلیتفروشی ســه مرحله بازرســی وجود داشت که در مرحله اول با دســتگاه صورت گرفت. یگان ویــژه بلیتها را با کد ملی افراد مطابقت میداد و هیچ هواداری بدون بلیت نمیتوانســت وارد شود. همچنین بازار سیاه بلیت برای این دیدار نیز به راه افتاده بود و تعدادی اقدام به فروش بلیت این بازی در ورزشــگاه آزادی کردند. با وجود اینکه نماینده

AFC تاکید داشــت، تماشــاگران روی ســکوها ننشــینند اما همچنان تماشاگران روی سکوهای عبور و مرور نشســته بودند. هواداران پرسپولیس با گذاشــتن سبیلهای پالســتیکی روی صورت خود صحبتهای برانکو را مبنی بر سبیلگذاشتن در صورت قهرمانی پرســپولیس یادآوری کردند. حوالی ســاعت 2۱ ورزشگاه آزادی پر شد و دیگر جایی برای نشستن وجود نداشت. این در حالی بود که به سیاق همیشه تعداد زیادی از تماشاگران با بلیت در بیرون ورزشگاه حضور داشتند. به گونهای که نزدیک به 30 هزار تماشاگر بیرون از ورزشگاه حضور داشتند. بســیاری از هواداران پرسپولیس که راهی به ورزشــگاه نیافتند، در محوطه آزادی نشسته بودند تا از طریق اسکوربورد بازی را تماشا کنند. *** جایگاهی که به هــواداران تیم فوتبال کاشــیما آنتلرز برای دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر پرســپولیس اختصاص داده شــده بود، بر خالف معمــول یکی از جایگاههای طبقه دوم ورزشــگاه آزادی بود. هواداران ژاپنی با چند دستگاه ون وارد استادیوم شدند. در حدود 4 ساعت به شروع دیدار فینال لیگ قهرمانان آســیا هواداران ژاپنی که به ورزشــگاه آمده بودند، وارد اســتادیوم شدند و به طبقه دوم هدایت شــدند. تعداد این افراد حدود 800 نفر است که بین آنها بانوان ژاپنی هم حضور داشتند. آنها همچنین پارچه نوشتههایی به زبان ژاپنی در ورزشــگاه و در جایگاه اختصاصی خود قرار داده بودند. برخی از تماشــاگران ژاپنی پرچم برزیل را هم داشــتند، چرا کــه زیکو مدیر فنی کاشــیما و همچنین دو ســتاره کاشــیما برزیلی هســتند. خبرنگاران ژاپنی هــم از جو حاضر در ورزشــگاه به وجد آمدند و عکس یادگاری از خود گرفتند.

*** سرانجام پس از پیگیریهای بسیار، زنان به آزادی رســیدند تا در یک بازی رسمی از نزدیک شاهد حضور آنها در اســتادیوم باشیم. تعدادی از بانوان هوادار پرســپولیس به ورزشــگاه آزادی آمدند تا طبق هماهنگی سابق و مجوز شورای تامین، اجازه حضور در سکوهای ورزشگاه را داشته باشند. طبق گفته مسووالن فدراســیون فوتبال، حدود 300 بانوی هوادار وارد ورزشــگاه شدند تا بازی را از نزدیک تماشا کنند، این در حالی است که پیش از این آمار 0۵8 نفر تماشاگر خانم برای این دیدار اعالم شــده بود. همچنین تعدادی از خبرنگاران خانــم هم بــرای پوشــش خبری این دیــدار به ورزشگاه آزادی آمده بودند. عفت محمدی بازیکن سابق تیمهای بانوان پرسپولیس و تیم ملی ایران در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرد تا بازی دو تیم را تماشــا کند. به هنگام ورود بانوان به ورزشگاه همگی آنها بازرســی بدنی شــدند. نیلوفر اردالن کاپیتان ســابق تیم ملی فوتســال بانوان نیز در ورزشگاه آزادی حضور داشت.

*** جیانی اینفانتینو رییس فیفا و شیخ سلمان رییس

AFC برای تماشــای دیدار فینال لیگ قهرمانان آســیا بین تیمهای پرســپولیس و کاشیما آنتلرز وارد ورزشگاه آزادی شدند. زمانی که اینفانتینو به همراه تاج وارد جایگاه VVIP شدند، رییس فیفا بالفاصله از تاج ســراغ تماشاگران خانم را گرفت و مهدی تاج جایگاه حضور بانوان را به او نشــان میداد. در همین حین تعدادی از هواداران شــعار «دروغه دروغه» سر دادند. او سپس به همراه تاج بــه داخل زمین رفت تا از نزدیــک جایگاه بانوان را بازدیــد کند. زمانــی که اینفانتینو به ســمت جایگاه بانوان رفت، توســط بانوان ایرانی به شدت تشــویق شــد. اینفانتینو پس از بازدید از جایگاه بانوان به جایگاه VVIP بازگشت تا برای تماشای بازی آماده شــود. مــارکار آقاجانیان و اوســیانو دال کروز، دســتیاران کارلــوس کیروش نیز وارد ورزشگاه شــدند. علی پروین و محمود خوردبین در جایگاه ویژه ورزشــگاه آزادی مستقر شدند و این در حالی اســت که تالشهایی انجام شــد تا آنهــا را به جایگاه VIP بیاورنــد اما این تالشها ثمر نداد. حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم در جایگاه ویژه در کنار علی پروین مستقر شد. مصطفی کواکبیان نماینده مجلس به همراه چند تن دیگر از نمایندگان برای تماشــای این بــازی به ورزشــگاه آزادی آمدند. زیکو مدیر فنی باشــگاه کاشیما آنتلرز برای دقایقی پشت در جایگاه ویژه معطل شــد. محمدرضا ساکت و علی کفاشیان به ورزشگاه آزادی آمدند. آذری جهرمی وزیر فناوری و ارتباطــات نیز دقایقی قبل از آغاز بازی به ورزشــگاه آمد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری ایران به ورزشگاه آزادی آمد. جهانگیری در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با اینکه چه پیشبینی از دیدار فینال دارد، عنوان کرد: انشاءا... ایران برنده میشود.

*** اتوبوس اعضای تیم فوتبال کاشــیمای ژاپن کامال اســکورت شده به سمت ورزشــگاه آزادی رفتند که با واکنــش هواداران پرســپولیس همراه بود. علیرضا بیرانوند به همراه رادوشویچ زودتر از سایر بازیکنان وارد زمین شــدند تــا خود را برای بازی آماده کنند. در ادامه بازیکنان پرسپولیس در میان تشــویق هواداران حاضر در ورزشــگاه وارد زمین شــدند. لحظاتی پس از پرسپولیســیها بازیکنان کاشیماآنتلرز برای گرم کردن به زمین آمدند. با وجــود تعمیــرات در ورزشــگاه آزادی، هنوز مشکالتی در این ورزشگاه دیده میشد. در حالی که برای دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا به دستور

AFC استادیوم آزادی مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته بود، بــا این حال هنوز ورودی بخش VIP ورزشگاه علیرغم زیباسازی، با مشکل مواجه بود و از ســقف آن آب چکه میکند. این اتفاق در حالی رخ داده اســت که میهمانان زیادی در استادیوم آزادی حاضر هستند.

*** قبــل از آغاز بازی مراســم ویژهای برگزار شــد. کنسرت محســن ابراهیمزاده خواننده ایران قبل از شــروع بازی در مراســم ویژهای برگزار شد که در خالل این مراســم نورافشــانی صورت گرفت. قبل از شــروع این بازی محسن ابراهیمزاده برای اجرای ترانههای خود روی استیج تعبیه شده روی پیست تارتان ورزشــگاه آزادی رفت و با خواندن آهنگهایی مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. او در حین خواندن ترانه خود از اســم پرسپولیس نیز اســتفاده کرد که هواداران با جیغ و ســوت با او همراهــی کردند. در حین اجرای موســیقی از سوی محســن ابراهیمزاده، آتشبازی در ورزشگاه آزادی همزمان با روشــن شدن چراغ قوه موبایل تماشــاگران نیز شروع شــد و جلوه بسیار زیبایی به ورزشگاه آزادی بخشید. مراسم پرچم به سبک بازیهای جــام جهانی قبل از شــروع فینال در ورزشــگاه آزادی برگزار شــد. علی پروین لوگوی مخصوص لیگ قهرمانان آســیا را امضا کرد و جام مخصــوص بازی را حمــل و در جایگاه مخصوص قرار داد. همچنین مشعل استادیوم آزادی نیز بعد از 40 سال و برای نخســتین بار بعد از بازیهای آســیایی ۱978 تهران دوباره روشــن شد. با قرار گرفتن جام قهرمانی روی ســکوی تعبیه شــده، پرچم دایرهای شــکل منقش به لوگوی دو باشگاه در دو ســمت زمین پهن شد و به نمایش در آمد. به دنبال این اتفاق بازیکنان دو تیم با تشــویق کر کننده هواداران وارد زمین شــدند و جهت اجرای مراسم ابتدایی بازی، مقابل جایگاه ایستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.