رکوردشکنی داودی زیر سایه ابهت تاالخادزده

پایانبندی دلنشین وزنهبرداری در رقابتهای جهانی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مســابقات وزنهبــرداری قهرمانــی جهان 20۱8 در عشــق آباد ترکمنستان به پایان رســید و هر چند ایران در این وزن صاحب مدال نشد اما نماینده ایران توانست رکورد یکضــرب و مجموع جوانــان جهان را به نام خــود ثبت کند. علی داودی 9۱ســاله با رکــورد 79۱ یکضــرب، 227 دوضرب و مجمــوع 242 کیلوگرم در رده هشــتم بزرگســاالن جهان قرار گرفت و رکورددار یکضــرب و مجموع جوانان جهان شــد. الشا تاالخادزه وزنهبردار مطرح گرجستان هم عــالوه بر شکســتن رکوردهای جهان مقتدرانه قهرمان جهان شد.

***

حرکت یکضرب:

علی داودی در نخســتین حرکت یکضرب ۵8۱ کیلوگرم را مهار کــرد. او در دومین حرکــت 29۱ کیلوگرم را باالی ســر برد. داودی 9۱ساله در آخرین حرکت یکضرب پشــت وزنه 79۱ کیلوگرم قرار گرفت که موفق به مهار این وزنه شد و توانست رکورد یــک ضرب جوانان جهان را هم به نام خود ثبت کند. الشا تاالخادزه وزنهبردار مطرح گرجستان قدرتنمایــی در عشــق آبــاد را با حرکت یکضرب آغاز کرد. او در نخستین حرکت یکضرب 207 کیلوگرم را به راحتی باالی ســر برد. تاالخادزه در دومین حرکت، وزنه 2۱2 کیلوگرم را مهار کرد و رکورد یکضرب جهــان 2۱0( کیلوگرم) را 2 کیلوگرم ارتقا داد. وزنهبردار گرجستان در آخرین حرکت یکضرب، پشــت وزنه 7۱2 کیلوگرم قرار گرفت که این وزنه را هم باالی ســر برد و دوباره رکورد جهان را شکست و طال گرفت. گور میناسیان از ارمنستان با ۵02 کیلوگرم نقــره یکضرب را به دســت آورد. ایراکلی تورمانیدزه از گرجســتان با 203 کیلوگرم مدال برنز گرفت.

حرکت دوضرب:

داودی در نخســتین حرکت دوضرب 227 کیلوگرم را مهار کرد امــا چون وزنه بردار بالروس رکورد 228 کیلوگرم را ثبت کرده بود، داودی نتوانست رکوددار دوضرب باشد. او در حرکت دوم 242 کیلوگرم را انداخت. داودی برای حرکت آخر، پشــت وزنه ۵42 کیلوگرم ایســتاد اما باز هم موفق به مهار این وزنه نشــد و با همان 227 کیلوگرم به کار خود پایان داد و در دوضرب دهم شد. بدیــن ترتیــب داودی اما با ثبــت رکورد مجمــوع 424 کیلوگــرم توانســت رکورد مجمــوع جوانــان را هم بشــکند. رکورد مجموع جوانان 407 کیلوگرم بود. تاالخــادزه بچهغــول گرجســتانی اما در حرکــت دوضربه دوبــاره قدرتنمایی کرد و همه رکوردها را شکســت. در نخســتین حرکــت ۵42 کیلوگــرم را مهــار کرد. در دومین حرکــت 2۵2 کیلوگــرم را باالی ســر برد و رکــورد دوضرب جهــان 2۵0( کیلوگرم) را توانست 2 کیلوگرم ارتقا دهد. او در حرکت آخر 7۵2 کیلوگرم را مهار کرد و دوباره رکورد دوضرب جهان را شکســت. او همچنیــن رکــورد 474 کیلوگرم را در مجمــوع ثبت کرد کــه ۱2 کیلوگرم باالتر از رکــورد مجموع جهان بــود و مقتدرانه قهرمان شد.

نتایج دسته 901+کیلوگرم:

۱-الشــا تاالخادزه از گرجســتان با رکورد 7۱2 یکضــرب، 7۵2 دوضرب و مجموع 474 کیلوگرم 3( مدال طال) 2-گور میناســیان از ارمنســتان با رکورد ۵02 یکضــرب، ۵42 دوضرب و مجموع 0۵4 کیلوگرم 3( مدال نقره) 3-رســتم جانگبایف از ازبکستان با رکورد 202 یکضــرب، ۵42 دوضرب و مجموع 447 کیلوگــرم 2( مدال برنــز دوضرب و مجموع) 8-علــی داودی از ایــران با رکــورد 79۱ یکضرب، 227 دوضــرب و مجموع 424 کیلوگرم -ایراکلی تورمانیدزه از گرجستان با رکورد 203 کیلوگــرم در یکضرب برنز گرفت اما در دوضرب شرکت نکرد. در ردهبنــدی وزنهبرداران بــرای المپیک 2020 توکیو نیز سهراب مرادی بعد از الشا تاالخــادزه بهترین عملکرد را دارد و امتیاز خوبی گرفته است.

***

رنکینگ وزنهبرداران:

۱- الشا تاالخادزه از گرجستان با امتیاز ۱278/700۱ -2 ســهراب مــرادی از ایــران بــا امتیاز ۱242/7220 -3 ژیانــگ شــی از چیــن بــا امتیــاز 4۵2۱/۱32۱ -38 علــی هاشــمی از ایــران بــا امتیاز 964/38۱3 -48 رضــا بیرالونــد از ایــران بــا امتیاز 940/3243 ۵7- علــی داودی از ایــران بــا امتیــاز 882/9699 -79 محمدرضــا براری از ایــران با امتیاز 876/6۵۵3 -82 امیــر حقوقــی از ایــران بــا امتیاز 872/6272 ۱0۱- حســین ســلطانی از ایران با امتیاز 832/4867 ۱۱۱- عــارف خاکــی از ایران بــا امتیاز 8۱0/4۵20 مســابقات قهرمانی جهان 20۱8 نخستین مرحله گزینشی المپیک 2020 بود. نفراتی که میخواهنــد در المپیک 2020 شرکت کنند باید شــش مسابقه گزینشی المپیک را پشت سر بگذارند.

***

ایران، ســوم امتیازی و دوم مدالی در عشقآباد

مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان 20۱8 در عشقآباد ترکمنســتان برگزار شد و در پایان تیم ایران مقام سوم تیمی را به دست آورد. تیــم ایران با ترکیب ناقص 8 نفره در این مسابقات شــرکت کرده بود و با 448 امتیاز تیم ســوم جهان شــد. ایران در رده بنــدی مدالی هم با ۵ طال، ۱ نقره و 2 برنز دوم شد. ایران در ســال 20۱7 قهرمان جهان شده بود اما امســال به دلیل اینکــه تیم ناقص اعزام شد و بهجای 0۱ نفر با 8 نفر شرکت کرد و نتوانست از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. تیم چین عنوان قهرمانی را به دســت آورد.

رده بندی تیمی براساس امتیاز:

۱-چین با 724 امتیاز، 2-بالروس با 482 امتیاز، 3-ایران با 448 امتیاز

***

رده بندی تیمی براساس مدال:

۱-چین با 9 طال، ۱۱ نقره و ۵ برنز،2-ایران با ۵ طال، یک نقره و 2 برنز، 3-گرجســتان با 3 طال و 2 برنز

عملکرد وزنهبرداران ایران:

73 کیلوگرم: حسین سلطانی، مقام نوزدهم 89 کیلوگرم: عارف خاکی، مقام دوازدهم 96 کیلوگرم: ســهراب مرادی، قهرمان 3( مدال طال)/ امیر حقوقی، مقام دوازدهم 20۱ کیلوگــرم: علــی هاشــمی، قهرمان (طــال مجموع، یک نقــره یکضرب و برنز دوضــرب)/ رضا بیرالوند، مقام ســوم (طال دوضرب و برنز مجموع) 90۱ کیلوگــرم: محمدرضا بــراری، مقام ششم +۱09 کیلوگرم: علی داودی، مقام هشتم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.