قحطی مهاجم در لیگ: گوچی و ۳ پیشنهاد دست به نقد

استقالل، پرسپولیس و تراکتور به دنبال قوچاننژاد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

در حالی که نیمفصل اول لیگ هجدهم رو به پایان است، تیمهای لیگ برتری به دنبال جذب مهرههای مورد نظر برای تقویت نقاط ضعف خود هســتند. فصل مشترک بیشتر آنها و البته تیمهایی که در باالی جدول حضور دارند، کمبود مهاجم گلزن اســت. در میان تیمهای باالنشین فعال فقط سپاهان است که مشکلی بابت گلزنی ندارد و استنلی کیروش از این تیم بهترین مهاجم لیگ است. سایر تیمها اما از این نظر در مضیقه هستند. تراکتورسازی هر دو مهاجم خارجی و گلزن خود را از دســت داده، پرسپولیس با وجود بازیکنانی مثل علی علیپور و گادوین منشا فقط 13 گل زده و البته شایعههایی مبنی بر جدایی احتمالی علیپور از این تیم هم شنیده میشود. استقالل هم بهترین گلزنانش، مدافع و هافبک دفاعیاش هستند و مهاجمان این تیم ســر و صدای هواداران را در آوردهاند. در این شــرایط به نظر میرســد یک مهاجم ایرانی در تیررس همه آنها قرار دارد و حتی شنیده میشود هر 3 تیم اســتقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی با این مهاجم مذاکرههایی انجام دادهاند. این مهاجم کســی نیست جز رضا قوچاننژاد که در قبرس روزگار خوشی را سپری نمیکند. گوچی در آپوئل قبرس شرایط خوبی ندارد و در بازیهای اخیر این تیم روی نیمکت نشسته و کمتر مورد استفاده قرار گرفته. او به دنبال جدایی از این تیم اســت و با توجه به بازگشت چند ملیپوش به لیگ برتر، او هم به فکر بازی در ایران افتاده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.