این تعطیلی مفید است یا مضر؟

50 روز، زیادتر از حد انصاف و منطق است

Iran Varzeshi - - صفحه اول - وصال روحانی ‪Vesal Rohani‬

ظاهرا برای تعطیلی قریبالوقوع لیگ برتر فوتبال کشور یک دلیل موجه وجود دارد و آن برگزاری دور نهایی جام ملتهای آسیا طی روزهای 15 دی تا 11 بهمن در خاک امارات و لزوم حضور هرچه شایستهتر ایران در این پیکارها است.

اما چند ســوی این قضیه میلنگد. یکی اینکه ایــن تعطیلی حدود 50 روز طول میکشد و چند سالی اســت که حتی کشورهای سردسیر اروپایی هم که زمستانهای شــدیدی دارند، پذیرفتهاند که چنین تعطیلی کشداری بیش از آنکه موجد بهره باشد، ضرررســان اســت و تعطیلی نیمفصل اغلب کشــورهای اروپایی و بخصوص کشورهای حاضر در مرکز و جنوب این قاره از دو هفته فراتر نمیرود و این البته ســوای انگلیس است که اصوال تعطیلی ندارد و هفته پایانی نیم فصل اول آن به هفته شروع کننده نیم فصل دوم آن گره خورده است.

مشکل و سوال دیگر این است که آیا برای 16 تیم حاضر در لیگ هجدهم آنقدرها کارهــای مفید و الزامی برای نیم فصل وجود دارد کــه بتوانند در تمامی 50 روز مورد بحــث به آن بپردازند؟ آیا بازیکنان خوب و باکیفیت در جمع بدون قراردادها به آن حد میرسند که باشگاههای متقاضی نفرات جدید بتوانند با صید آنها درجات و سطح بازی خویش را باالتر ببرند. و مهمتر از همه اینها این ســوال به ذهن میآید که در یک لیگ سرشــار از تیمهای بدهکار چه میزان توان مالی و یا اســتعداد برای انجام معاملههای پایاپای وجود دارد که براســاس آن بتوان بنایی را پیریخت که هم تیمها رشــد کنند و در نیم فصل دوم بیشــتر از نیم فصل اول بدرخشــند و هم بر حجم دریای قروض و دیونشان افزوده نشود.

در اهمیت فراوان جام ملتهای آســیا برای فوتبال کشــور که 42 سال است آن را فتــح نکرده، تردیــدی وجود ندارد و همگان باید در این راه پایمردی نشــان بدهند و مشــارکت تمامی اعضای جامعه فوتبال هر یک به ســهمی شایســته خویش در این زمینه الزامی اســت اما بینصیب ساختن تیمهای باشگاهی از ملیپوشان یعنی بهترین نیروهایشــان از 20 روز قبل از شــروع جام ملتها تا روز پایان آن (مگر آنکه تیم ملی زودتر حذف شــود) نیز یک کار منصفانه و عقالیی در حق تیمهایی نیست که اگر این نفرات شاخص نباشند، از همین وضعیت متوسط خود نیز فاصله میگیرند.

اگر به این قایل باشــیم که دوری طوالنیمدت مذکــور فقط برای ایام تعطیلی لیگ مصادف اســت، باید گفت که حتی جلســات تمرینی تیمهای باشگاهی دارای نمایندگان پرتعداد در اردوی ملی نیز رنگ و بوی معمول را ندارد و تأثیرگذاریاش اندک میشود، زیرا تا آن زبدهها در صحنه تمرینها و میدان مسابقات حاضر نباشند، نتایجی حاصل نمیآید که تیمها را به مقاصد و اهدافشان برساند. با شرایط فعلی ملیپوشان تیمها فقط پس از اتمام جام ملتهای آسیا به باشگاههای خود عودت داده خواهند شد و چون بالفاصله دیدارهای باشــگاهی بازگشایی میشود و آن ملیپوشان خسته و احتماال مصدوماند، فرصت و امکان هماهنگ شدن سریع و مجددشان با سایر نفرات تیم به حداقل میرسد. انشاءا... تیم ملی با این همه حمایت و همراهی در جام ملتهای آســیا ســرفراز شود و این آرزوی هر ایرانی ورزشدوست است اما اگر چنین نشود، لیگی را از 15 بهمن به بعد شاهد خواهیم بود که هم تیمهای مدعی آن فاقد انسجام الزماند و هم تیمهای کوچک و قعرنشین آن چیزی را طی این تعطیلی طوالنیمدت بر اندوختههای فنی ناکافی قبلیشان نیفزودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.