مرفاوی: امیدوارم استقالل با روحیه وارد تعطیالت شود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

صمد مرفاوی ســرمربی سابق استقالل از اینکه میبیند آبیها هفته به هفته پیشــرفت میکنند به شدت خوشحال است. مرفاوی میگوید: «خیلی مهم اســت که اســتقالل روز به روز پیشرفت میکنــد. با توجه به شــرایط جدول مهمتر از نحــوه بازی اســتقالل، امتیاز گرفتن اســت. اســتقالل بایــد امتیازهای از دســت رفته در نیــم فصل اول را جبران کند تا بتواند در ادامه به صــف مدعیان بپیوندد. وقتــی در دو بازی گذشــته حداقل چند گل تاکتیکی از استقالل دیدیم، به این معناست که کادرفنی به خوبی با بازیکنــان در تمرینــات کار میکند. برای بازیکنــی مثل روحا... باقری مهم این نیســت که گل نــزده بلکه مهم عملکــرد خوب او در گلسازی و فضاسازی برای سایر بازیکنان است. شخصا خیلی مشتاق هستم تا تبریزی بتواند با پشت سر گذاشتن مسائل روحی و روانی به شرایط آرمانی برســد. تبریزی بازیکن اثبات شــدهای اســت و از قدرت فیزیکی و هجومی خوبی برخوردار اســت. امیدوارم زودتر پایش به گل باز شــود.» آیا استقالل مقابل پدیده هم شــانس پیروزی دارد؟ مرفاوی به این ســوال هم پاسخ داد: «تیم پدیده فوتبال منسجم و خوبی را ارائه میدهد. بازیکنان این تیم با اتکا به رتبهای که دارند و با هدایت مربی خوبشــان رقیب سختی برای استقالل هستند اما استقالل از بزرگترین تیمهای ایران و آسیاست و توانایی شکست هر تیمی را دارد. فکر میکنم اگر استقالل با تفکری که در بازیهای گذشته داشت، پای به این مســابقه بگذارد حتما موفق میشود. امیدواریم استقالل با کســب این ســه امتیاز با روحیه خوب وارد تعطیالت شود و در ادامه لیگ برای قهرمانی بجنگد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.