مصطفی دنیزلی، مدعی ۰۷ ساله لیگ ترکیه

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مصطفی دنیزلی، نامآشــناترین مربی ترکیهای در فوتبال ایران است. مردی پرافتخار که 2 مقطع هدایت پرسپولیس را برعهده داشت و حدود 2 سال هم روی نیمکت پاس نشست.

دنیزلی که به تازگی شــمع تولد 69 سالگی خود را فوت کرده و وارد هفتمین دهه از زندگی خود شده، همچنان در فوتبال ترکیه یک مربی صاحبســبک و البته موفق محسوب میشود.

دنیزلی تنها مربی تاریخ ترکیه اســت که قهرمانی در سوپرلیگ را همراه 3 تیم مطرح این کشور بهدست آورده. ابتــدا فصــل 1987-1988 با گاالتاســرای، فصــل 2000-2001 همــراه بــا فنرباغچــه و فصل 2008-2009 نیز با بشیکتاش. مصطفی دنیزلی که 4 سال روی نیمکت ترکیه نشست و نتایج درخشانی هم کسب کرد، حاال در ترکیه و باشگاه کاسیمپاشا مدعی قهرمانی در سوپرلیگ است.

دنیزلی در چند ســال اخیر و بعد از حضور روی نیمکت خزر لنکران آذربایجان، در بازگشــت به ترکیه مربیگری ریزهاسپور و سپس گاالتاسرای و اسکیشهیر را برعهــده گرفت امــا از اکتبر 2018 مســوول فنی کاسیمپاشا شده و نتایج فوقالعادهای همراه با این تیم نه چندان مشهور کسب کرده.

بعــد از شکســت 4 بــر 2 کاسیمپاشــا مقابــل ترابزوناســپور (تیم وحید امیری و مجید حســینی) مدیران این باشــگاه تصمیم به اخــراج کمال اوزدس گرفتنــد و مصطفــی دنیزلی را بهعنوان جانشــین او انتخاب کردند. از وقتی دنیزلی روی نیمکت کاسیمپاشا نشســته، نتایج این تیم زمین تا آسمان تغییر کرده و همین باعث شده تا در رده دوم جدول بایستد.

برد 3 بر یک مقابل قوزتپه، پیروزی 5 بر صفر برابر آخیساراسپور، تساوی یک بر یک مقابل ارزروماسپور، برد 3 بر صفر مقابل ماالتیااسپور و تساوی 2 بر 2 برابر فنرباغچه نتایجی است که کاسیمپاشا همراه با دنیزلی کسب کرده.

بــه اینهــا 2 پیــروزی در جــام حذفــی مقابل پترولاســپور و بلدیهاسپور را هم اضافه کنید تا به کار بزرگی که دنیزلی در کاسیمپاشا انجام داده پی ببرید.

مصطفی دنیزلی در حــدود 2 ماه اخیر، تنها یک بار و در ســوپرلیگ شکســت را تجربه کــرده؛ مقابل آنتالیااســپور و با نتیجــه 2 بر یــک. در باقی اوقات کاسیمپاشــا یا پیروز بوده و یا با تساوی زمین را ترک کرده است. 5 برد، 2 تساوی و یک شکست در کارنامه دنیزلی (جام حذفی و ســوپرلیگ ) ثبت شــده تا این مربی در 70 سالگی هم روزهای موفقی را سپری کند.

کاسیمپاشــا با این نتایج، شگفتیساز لیگ ترکیه بوده و در جــدول ردهبندی باالتر از تیمهای مطرحی چون گاالتاســرای، فنرباغچه و بشیکتاش قرار گرفته. باساکشــهیر با 40 امتیاز در صــدر جدول ردهبندی ایســتاده و کاسیمپاشا تنها با 4 اختالف عنوان دوم را در اختیار دارد.

با توجه به تجربه باالی مصطفی دنیزلی و تبحری که او در قهرمانی ســوپرلیگ دارد، بعید نیست این بار با کاسیمپاشا افتخاری جدید در فوتبال ترکیه بهدست بیاورد.

در لیــگ ترکیه مربیان پرافتخاری نظیر ســنول گونش، فاتح تریــم و اروین کومان حضــور دارند اما فعــال مصطفی دنیزلــی باالتر از همه آنها ایســتاده و نتایج بهتری کســب کرده. با ادامه این روند، بار دیگر میتوانیم اخبار موفقیتهای دنیزلی را بشــنویم. این بار با تیمی گمنام که نشــان میدهد دنیزلی چه مربی کارآمدی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.