طاهری: منتقدم به من گرمکن هدیه داد!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بیژن طاهری درباره حاشــیههای اخیر میگوید: «من در این سالها که کار کردهام همیشــه مربی خارجی نبوده است. من 5 سال با آقای کاظمی، همایون شاهرخی، مایلیکهن و تقوی کار کردم. در تمام تیمها همه تالشم را کردهام که بهترین باشم. تمام کارهایی که در این چند سال انجام دادم خدمت به تیمی است که در آن بودهام. دنبال حاشیه نیستم و صادقانه کار میکنم.» طاهری خطاب به منتقدانــش گفت: «خیلیها میگفتند طاهری نمیتواند کمک کند و من حرفی نزدم. یکی از کسانی که به من انتقاد میکند، همان آدم یک روز پاییزی که من با یک پیراهن آســتین کوتاه سر تمرین رفته بودم، یک دست گرمکن به من داد تا سردم نشود، به حرمت همان گرمکن چیزی نگفتم. هرموقع صالح باشد هستم و هر موقعی که نباشــم دعا میکنم و حرفی نمیزنم. تمام آبروی من از استقالل است و من مدیون این تیم هستم و هرگز کاری نمیکنم که به ضرر تیمم باشد. من پولی از فوتبال در نیاوردم ولی همه اعتبارم از استقالل است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.