سپاهان پرسپولیس و فوتبالی که تکرار نمیشود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بازی فصل پیش ســپاهان و پرسپولیس که بعد از سالها به میزبانی ورزشــگاه نقشجهان اصفهان برگزار شد و در نهایت بدون برنده به پایان رســید، یکی از زیباترین و باکیفیتتریــن بازیهای تاریخ لیگ برتر لقب گرفت. همان بازی که در آخرین روزهای تابســتان سال 96 برگزار شد و بهترین نتیجه برایش شاید همان تساوی 2 بر 2 بود.

در آن بازی تیمهای تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ و زالتکو کرانچار بهعنوان دو مربی موفق کروات فوتبال ایران نمایشــی حیرتانگیز و باالتر از استانداردهای فوتبال ایران را ارائه دادند. نمایشی که نه از خاطر آن 40 هزار تماشــاگر حاضر در ورزشگاه خواهد رفت و نه تماشاگران تلویزیونی این دیدار مهیج را فراموش میکنند.

در آن مســابقه و به ویژه در نیمه دوم یک بازی ســریع و فوقالعاده تهاجمی از سوی هر دو تیم ارائه شد که حاصل این نمایش، 27 شوت به سوی دروازهها بود. این اتفاق در حالی رخ داد که میانگین خلق موقعیت گل در آن مقطع از لیگ برتر ایران 261 ثانیه، در لیگ قهرمانان آســیا 215 ثانیــه و در لیگ برتــر انگلیس بهعنــوان یکــی از باکیفیتتریــن لیگهای اروپایی 207 ثانیه بود. حال آنکه تماشاگران حاضر در ورزشگاه نقشجهان آن روز به طور میانگین هــر 200 ثانیه یــک موقعیت گل دیدنــد و این آمار به طــرز حیرتانگیزی در نیمــه دوم به هر 135 ثانیه یک موقعیت گل رسید. بازی متفاوتی بود و در واقع شجاعت مثالزدنی مربیان دو تیم باعث شــد بازی فوقالعاده سریع، تهاجمی و بســیار باکیفیت دنبال شود. هر چند مهارتهای فردی و گروهی هم دلیلی بر آن شــد تا به غیر از تعدد موقعیتهای گل ایجاد شــده، بازیکنــان دو تیم 24 پاس کلیدی بدهند. با این حال بعید اســت با وجود حساسیتهای بیشتر بازی این فصل (که امروز برگزار میشــود)، پایین آمدن کیفیت بازی پرســپولیس به دلیل کمبود مهره و البته تغییر ســبک بازی سپاهان، دیدار پیشروی دو تیم هم مثل دیدار فصل گذشته آنها باکیفیت و آنقدر دیدنی باشد.

فصــل قبل نمایــش حیرتانگیز صادق محرمــی و وحید امیری در اصفهان یکی از دالیل بازی باکیفیت پرســپولیس در فاز حمله بود. ضمن اینکــه نفراتــی مثل طارمی و مســلمان هم که حاال جایــی در این تیم ندارند، نمایشــی فوقالعاده ارائه دادند. این در حالی اســت که آن موقع مهاجمی مثل علی علیپور هم در اوج آمادگی به سر میبرد و مهمتر اینکه پرســپولیس در انتقال دفاع به حملــه، مالکیت توپ و کارهای ترکیبی و خلق موقعیت بسیار بهتر از این فصل عمل میکرد.

تغییــرات پرســپولیس را البته نمیتوان «افت» تلقــی کرد و کامال طبیعــی بود که بعد از جدایی آن همه ســتاره و ممنوعیت جذب بازیکن جدید، پرســپولیس بخشی از تواناییهایش را از دست بدهد. هر چند این ناتوانی هم نتوانســته مانع پیشرفتش شــود و میبینیم که تیم برانکو با جوانهــای کمتجربهاش و بازیکنانی که حاال مجبورند با مصدومیت بازی کنند، میدرخشد.

از کیفیت باالی پرسپولیس گفتیم و جا دارد اشاره کنیم که سپاهان کرانچار هم تقریبا چنین کیفیتی داشــت. با این تفاوت که در ســازمان دفاعی دچار مشکالت عدیده بود و نتایجی که این تیم میگرفت، متناسب با کیفیت بازیهایش در فاز حمله نبود. امســال اما سپاهان در قامت یک مدعی با پرســپولیس نبرد میکند و استحکام و سازماندهی بیشتری در دفــاع دارد. ضمن اینکه مدل حمالتش هم نســبت به فصل پیش عوض شده است.

با این حســاب میتوان حــدس زد بازی امروز با اینکه تماشــاگران بیشــتری را به ورزشــگاه خواهد کشاند، کوچکترین شــباهتی به بازی جذاب فصل پیش نخواهد داشــت؛ هم به خاطر حساســیت بسیار بیشتر (تاثیرگــذاری نتیجه این بازی در تعیین قهرمان نیمفصل) این بازی و هم افت کیفی پرسپولیس ناشی از کمبود مهرههای خالق و تاثیرگذار در فاز حمله، خســتگی این تیم و همینطور ســبک بازی سپاهان که این روزها بیشتر به سانتر از کنارهها و استفاده از ضربات ایستگاهی و بازی مستقیم دل میبندد.

تمرین بــدون کاور یعنی باید شــایان مصلــح را یکی از یــازده بازیکن اصلی پرســپولیس در بازی با ســپاهان به حســاب بیاوریم اما آیا او که تازه از مصدومیت برگشــته، بــرای چنیــن بازی ســخت و ســنگینی آماده اســت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.