انصاری جراحی شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مدافــع مصدوم پرســپولیس باالخره زانــوی آســیبدیدهاش را جراحــی کرد. صحبــت از محمــد انصاری اســت که در بازی برگشــت فینال لیــگ قهرمانان رباط صلیبی پاره کرد و هفتههای گذشــته را به انجام تمرینــات ویژه پیش از عمل گذراند. انصاری صبح شــنبه زیر نظر دکتر کیهانی مــورد عمل جراحی قرار گرفــت و امروز و فردا از بیمارســتان مرخص خواهد شد. او پس از خروج از اتاق عمل از همه کسانی که جویای حالش بودند، قدردانی و اعالم کرد که عملش به خوبی انجام شــده. همچنین دکتر ســهراب کیهانی جراح معالج انصاری گفت: «خوشبختانه عمل رضایتبخش بود و همه چیز به خوبی پیش رفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.