بازگشت پیروانی؛ سرپرست یا مدیرعامل؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

افشــین پیروانــی احتماال بــه زودی به پرســپولیس برمیگردد اما بعید اســت که جای گرشاســبی را بگیــرد. او پیش از سرپرســتی پرســپولیس هم با پیشــنهاد عضویت در هیات مدیره این باشگاه مواجه شــده بود که آن را نپذیرفت و حاال که قرار اســت برگردد، شــایعه شــده که بهعنوان مدیرعامــل برمیگردد. حــال آنکه به نظر میرسد خود پیروانی تمایلی به مدیرعاملی ندارد و ترجیــح میدهد همچنان بهعنوان سرپرست فعالیت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.