استعفای هیات مدیره بیپاسخ ماند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس اســتعفایش را تکذیــب کرد امــا اعضای هیات مدیره این باشــگاه رسما استعفا داده بودنــد که البته هنوز پاســخی به آن داده نشده اســت. درباره این موضوع محمدرضا حاجیبیگی عضو هیات مدیره پرســپولیس که صبح شــنبه در باشگاه حاضر شده بود، گفته: «عصر پنجشــنبه بــه همراه دو عضو دیگر هیات مدیره نامه استعفای خود را به وزیر ورزش تقدیم کردیم و همچنان منتظر تصمیم ایشــان هســتیم اما هنــوز جوابی نگرفتهایم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.