باال تر از نبرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

یکشنبه ،97/9/18 دیدار معوقه هفته دوازدهم هجدهمین دوره لیگ برتر، ساعت ،16:10 ورزشگاه نقشجهان اصفهان داور: علیرضا فغانی کمکها: رضا سخندان، محمدرضا منصوری

در توصیف حساسیتهای این بازی همین بس که بدانیم برانکو ایوانکوویچ، ســپاهان را یکی از سه حریف اصلی تیمش معرفی کرده و رویارویی پرسپولیس و سپاهان را دربی خوانده اســت. دیداری همیشــه جذاب و دیدنی که شــرایط جدول لیگ هجدهم حساســیتهایش را چندبرابر کرده است. برانکو میگفت دربی و ما میگوییم فینال نیمفصل چرا که برنده این بازی، شانســش برای قهرمانی نیمفصل اول بیشتر خواهد شد. موضوع دیگری که حساســیتهای بازی پرسپولیس و سپاهان را پررنگتــر میکند، دعوای کالمی برانکو با داوران اســت که بعد از بازی هفته پیش با ذوبآهن آغاز شــد و طرف دیگرش ســپاهانیها هســتند. به خاطر همین حساسیتهاســت که فدراســیون علیرضا فغانی را برای داوری پرسپولیس و سپاهان معرفی کرده. مهمتر از همه اما بیشکست ماندن پرسپولیس و ســپاهان است که هیچکدام تا امروز نباختهاند. پرسپولیس اگر برنده شود، 29 امتیازی و با سپاهان همامتیاز خواهد شد اما باز هم تیم اصفهانی به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین میماند. نگاه فنی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.